มอก. 15-2562   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 มี.ค. 65)
ขอบข่าย
            กำหนดเฉพาะข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผง ได้จากการบดปูนเม็ดกับแคลเซียมซัลเฟตรูปใด รูปหนึ่ง หรือหลายรูป และอาจเติม หินปูน วัสดุเพิ่มอนินทรีย์และวัสดุเพิ่มอินทรีย์ด้วยก็ได้ บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.15-2562  

ข้อความในฉลาก
1. ที่ถุงบรรจุปูนซีเมนต์ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น ได้ง่าย และชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์
     2) ประเภท
     3) น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม หรือเมตริกตัน
     4) วัน เดือน ปี ที่ทำ
     5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ในกรณีที่ปูนซีเมนต์ผงบรรจุภาชนะอย่างอื่นส่งให้ผู้ซื้อ ให้แจ้งรายละเอียดในใบส่งของกำกับปูนซีเมนต์นั้น ตามข้อ 1 ด้วย แต่น้ำหนักสุทธิทั้งหมดให้ใช้น้ำหนักรวมสุทธิ
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง ประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1120
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
2523.21.00.000/KGM
2523.29.90.000/KGM