มอก. 1227-2558   เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 มี.ค. 60)
ขอบข่าย
          ผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมถึงเหล็กโครงสร้างที่ทำจากเหล็กกล้าละมุน (mild steel) โดยการรีดร้อน อันอาจนำไปใช้งานโครงสร้างได้ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เหล็กโครงสร้าง” โดยเหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง

          พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็ก ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณารายละเอียดตาม มอก.1227-2558

ข้อความในฉลาก
1. ที่เหล็กโครงสร้างทุกท่อน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1.1 ชั้นคุณภาพ
     1.2 ขนาด ความหนา และความยาว
     1.3 หมายเลขการหลอมแต่ละครั้ง หรือเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงถึงการหลอมแต่ละครั้ง
     1.4 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
การแจ้งรายละเอียดตามข้อ 1.1 และ 1.4 ต้องเป็นตัวนูน

2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1160
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7216.10.00.081/KGM
7216.10.00.082/KGM
7216.10.00.083/KGM
7216.10.00.090/KGM
7216.21.10.000/KGM
7216.21.90.000/KGM
7216.22.00.000/KGM
7216.31.10.000/KGM
7216.31.90.000/KGM
7216.32.10.000/KGM
7216.32.90.000/KGM
7216.33.11.000/KGM
7216.33.19.000/KGM
7216.33.90.000/KGM
7216.40.10.000/KGM
7216.40.90.000/KGM
7216.50.11.000/KGM
7216.50.19.000/KGM
7216.50.91.000/KGM
7216.50.99.000/KGM
7216.61.00.010/KGM
7216.61.00.020/KGM
7216.61.00.030/KGM
    7216.61.00.040/KGM
7216.61.00.050/KGM
7216.61.00.060/KGM
7216.61.00.090/KGM
7216.69.00.000/KGM
7216.91.10.000/KGM
7216.91.90.000/KGM
7228.70.10.081/KGM
7228.70.10.082/KGM
7228.70.10.083/KGM
7228.70.10.084/KGM
7228.70.10.085/KGM
7228.70.10.089/KGM
7228.70.10.090/KGM
7228.70.10.091/KGM
7228.70.10.092/KGM
7228.70.10.093/KGM
7228.70.10.094/KGM
7228.70.10.095/KGM
7228.70.10.099/KGM
7228.70.90.000/KGM
7301.10.00.002/KGM
7301.10.00.090/KGM