มอก. 23-2558   บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 ธ.ค. 60)
ขอบข่าย
          บัลลาสต์ซึ่งใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์ ความถี่ 50 หรือ 60 เฮิรตซ์ ที่มีหรือไม่มีการเผาไส้ ใช้หรือไม่ใช้สตาร์ตเตอร์ กำลังไฟฟ้า และมิติ ตามมอก.236 และ มอก.1713
ไม่ครอบคลุมถึง
          บัลลาสต์แบบความต้านทาน (resistance type) และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับทำงานที่ความถี่สูง
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.23-2558

ข้อความในฉลาก
1. กำลังไฟฟ้า วัตต์ W
2. แรงดันไฟฟ้า โวลต์ V
3. กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A
4. ความถี่ เฮิรตซ์ Hz
5. เพาเวอร์แฟคเตอร์ PF
6. แผนวงจรไฟฟ้า
7. ถ้ามีอุณหภูมิใช้งานสูงสุด Tw
8. ถ้ามีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวด ∆T
9. ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8504.10.00.001/C62