มอก. 85-2548   ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 ม.ค. 51)
ขอบข่าย
          ครอบคลุมตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางที่มีคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าตามที่กำหนด ใช้สำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน โดยทำจากการประกอบรวมกันของลวดโลหะต่อไปนี้
ก) ลวดอะลูมิเนียม
          - อะลูมิเนียมรีดแข็ง
          - อะลูมิเนียมเจือชนิด B
          - อะลูมิเนียมเจือชนิด A
ข) ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
          - เหล็กกล้าต้านแรงดึงปกติ
          - เหล็กกล้าต้านแรงดึงสูง
          - เหล็กกล้าต้านแรงดึงสูงพิเศษ
ค) ลวดเหล็กกล้าหุ้มอะลูมิเนียม
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.85-2548

ข้อความในฉลาก
หากมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ที่ภาชนะบรรจุตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ไว้ด้านนอกของแต่ละภาชนะบรรจุให้เห็นได้ง่ายชัดเจน
     1) สัญลักษณ์
     2) ความยาว (หรือความยาวและจำนวนชิ้น ถ้ามีความยาวมากกว่า 1 ขนาด อยู่ในล้อเดียวกัน)
     3) น้ำหนักรวม น้ำหนักสุทธิ
     4) เดือนปีที่ทำหรือรหัสรุ่น
     5) ระบุลูกศรแสดงทิศทางการม้วนสาย การกลิ้ง และตำแหน่งปลายสายนอก

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7614.10.11.000/KGM
7614.10.12.000/KGM
7614.10.19.000/KGM
7614.10.90.000/KGM
7614.90.11.000/KGM
7614.90.12.000/KGM
7614.90.19.000/KGM
7614.90.90.000/KGM