มอก. 166-2549   เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 11 พ.ย. 63)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเต้าเสียบและเต้ารับยึดกับที่หรือเต้ารับหยิบยกได้ใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ และมีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 16 แอมแปร โดยมีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่มีอุณหภูมิโดยรอบตามปกติไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมเต้าเสียบในชุดเต้าเสียบพร้อมสายเต้าเสียบและเต้ารับหยิบยกได้ที่มีอยูในชุดสายพ่วงเต้าเสียบและเต้ารับที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอยางอื่นในมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
- เต้าเสียบเต้ารับและคู่เต้าต่อ (coupler) ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม
- คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (appliance coupler)
- เต้าเสียบเต้ารับยึดกับที่และเต้ารับหยิบยกได้สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ (extra-low voltage; ELV)
- เต้ารับยึดกับที่ที่มีฟิวส์สวิตชอัตโนมัติและอื่นๆรวมอยู่ด้วย
- ข้อกำหนดของกล่องติดตั้งฝังเรียบ (flush mounting box) แต่ครอบคลุมเฉพาะข้อกำหนดของกล่องติดตั้งบนพื้นผิว (surface-type mounting box) ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการทดสอบกับเต้ารับ
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.166-2549

ข้อความในฉลาก
1. เต้าไฟฟ้าทุกตัว อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน คงทน
ไม่เลอะเลือนและไม่หลุดง่าย
     1) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด เป็น A
     2) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เป็น V
     3) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
     4) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือเครื่องหมายของผู้ทำหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้า
     5) รุ่นอ้างอิง (type reference) หรือ หมายเลขแค็ตตาล็อก (แบบหรือรุ่นอ้างอิง)
     6) สัญลักษณ์แสดงระดับชั้นการป้องกันเป็นตัวเลข 2 ตัว ในกรณีต่อไปนี้
     7) ถ้าตัวเลขตัวหน้ามากกว่า 2 ซึ่งในกรณีนี้ต้องระบุตัวเลขตัวหลังด้วย
     8) ถ้าตัวเลขตัวหลังมากกว่า 0 ซึ่งกรณีนี้ต้องระบุตัวเลขตัวหน้าด้วย
2. เต้ารับยึดกับที่ ต้องมีเครื่องหมายบนชิ้นส่วนหลักของเต้ารับดังต่อไปนี้
     1) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด และชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
     2) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือเครื่องหมายของผู้นำหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้า
     3) ความยาวของฉนวนที่ต้องปอกออกก่อนสอดตัวนำเข้าไปในขั้วต่อถ้าเป็นขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว
     4) รุ่นอ้างอิง หรือ หมายเลขแค็คตาล็อก

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1250
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8536.69.92.000/KGM
8536.69.99.001/KGM
8544.42.95.000/KGM
8544.42.99.000/KGM