มอก. 293-2541   สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 ธ.ค. 42)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ชนิด ขนาด คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุเครื่องหมายและฉลาก
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ที่ใช้กับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 750 โวลต์ และตัวนำที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส มาตรฐานนี้ครอบคลุม
เฉพาะสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวที่ใช้ภายนอกอาคาร โดยใช้ร่วมกับตุ้มและลูกถ้วยรับสายไฟฟ้า
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.293-2541

ข้อความในฉลาก
1. ที่สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร อย่างย้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน
     1) ข้อความ “ พีวีซี 70 ˚C ”
     2) ชนิด
     3) ชื่อหรือสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้า และ 4 หมายเลขตารางที่ 1 หรือตารางที่ 2
     4) ขนาดแรงดันไฟฟ้า
     5) พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ
     6) ชื่อผู้ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความต่อไปนี้ รายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน
     1) ข้อความ พีวีซี 70°
     2) ชนิด
     3) ชื่อหรือสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้า และหมายเลขตารางที่ 1 หรือตารางที่ 2
     4) ขนาดแรงดันไฟฟ้า
     5) พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ
     6) ความยาวเป็นเมตร
     7) น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ำหนักรวมด้วย
     8) เดือนและปีที่ทำ
     9) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และตำแหน่งปลายสาย
     10) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้า
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.49.41.000/KGM
8544.49.42.000/KGM