มอก. 366-2547   เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 ธ.ค. 48)
ขอบข่าย
       เตารีดไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้าน และที่มี จุดประสงค์คล้ายกัน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์เตารีดไฟฟ้าที่ครอบคลุม คือ เตารีดไฟฟ้าแบบ แห้ง เตารีดไฟฟ้าแบบไอน้ำ เตารีดไฟฟ้ามีหม้อต้มน้ำมี ความจุไม่เกิน 5 ลิตร แยกต่างหาก รวมถึงเตารีดไฟฟ้า ใช้งานในร้านค้า/อุตสาหกรรมขนาดย่อม/ฟาร์ม
ไม่ครอบคลุมถึง
- เครื่องรีดไฟฟ้า (ironer) (ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60335-2-44)
- เตารีดไฟฟ้าที่ออกแบบสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
- เตารีดไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น บรรยากาศกัดกร่อน หรืออาจก่อให้เกิดการ ระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดู เพิ่มเติม มอก.366-2547

ข้อความในฉลาก
1. การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
     1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
     2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
     3) แบบรุ่นอ้างอิง
     4) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดเป็นวัตต์
2. ส่วนตั้งที่แยกเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ต้องทำเครื่องหมายและฉลาก ดังต่อไปนี้
     1) ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายของผู้ทำ / ผู้จำหน่าย / ผู้นำเข้า
     2) รุ่นหรือแบบอ้างอิง ของส่วนตั้ง
3. ส่วนตั้งที่เตารีดไร้สาย ต้องทำเครื่องหมายและฉลากดังต่อไปนี้
     1) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หรือพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
     2) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด หรือพิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด
4. ข้อแนะนำการใช้งาน ต้องมีคำเตือนดังต่อไปนี้ หรือคำเตือนอื่นทำนองเดียวกัน
     1) ต้องไม่ละทิ้งเตารีดขณะที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
     2) ก่อนเติมน้ำลงในภาชนะบรรจุน้ำต้องถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ (สำหรับเตารีดแบบไอน้ำและเตารีดมีที่
พ่นน้ำได้)
     3) ช่องเติมน้ำต้องไม่เปิดขณะใช้งาน และมีข้อแนะนำการเติมน้ำได้อย่างปลอดภัยลงในภาชนะบรรจุน้ำ
(สำหรับเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน)
     4) ใช้งานเตารีดกับส่วนตั้งที่จัดไว้ให้เท่านั้น (สำหรับเตารีดไร้สาย)
     5) เตารีดนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานตามปกติทั่วไป (สำหรับเตารีดเดินทาง)

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8516.40.90.000/C62