มอก. 408-2553   ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 เม.ย. 56)
ขอบข่าย
          กำหนดองค์ประกอบ คุณลักษณะที่ต้องการ รวมถึงสมบัติทางไฟฟ้า และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่างของทองแดงเส้น และแท่ง สำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า ที่มีภาคตัดขวางและพิสัยขนาดดังต่อไปนี้
          - เส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และหกเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างวัดระหว่างด้านคู่ขนานตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ถึง 80 มิลลิเมตร
          - แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร และมีความกว้างตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ถึง 200 มิลลิเมตร
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.408-2553

ข้อความในฉลาก
การระบุชื่อผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานต้องประกอบไปด้วย
1) ประเภท (เส้น หรือ แท่ง)
2) หมายเลขมาตรฐาน
3) การระบุชื่อวัสดุ โดยการใช้สัญลักษณ์หรือหมายเลข
4) การระบุชื่อสภาพวัสดุ
5) รูปภาคตัดขวาง
     - RND : วงกลม
     - SQR : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
     - HEX : หกเหลี่ยมด้านเท่า
6) ขนาดภาคตัดขวางระบุหน่วยเป็นมิลลิเมตร
     - เส้นกลม : เส้นผ่านศูนย์กลาง
     - เส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือหกเหลี่ยมด้านเท่า : ความกว้างวัดระหว่างด้านคู่ขนาน
     - แท่ง : ความหนา X ความกว้าง
7) ประเภทของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน สำหรับ เส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ หกเหลี่ยมด้านเท่า
8) แบบมุมหรือขอบ สำหรับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือหกเหลี่ยมด้านเท่า แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า
     - SH : ไม่ลบมุม
     - RD : ลบมุม
     - CE : ขอบครึ่งวงกลม

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7407.10.41.000/KGM
7407.10.49.000/KGM
7407.21.00.000/KGM
7407.29.00.001/KGM
7407.29.00.090/KGM