มอก. 812-2558   มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 12 ก.พ. 60)
ขอบข่าย
       มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด (hermetic) และแบบประกอบปิด (semi-hermetic) ที่ประสงค์ใช้ในบริภัณฑ์ (equipment) สำหรับบ้านเรือนและที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ตัวอย่างบริภัณฑ์ที่ใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร และเครื่องทำน้ำแข็ง
- เครื่องปรับอากาศ ฮีตปั๊มไฟฟ้า และอุปกรณ์ลดความชื้น
- เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์ และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
- ชุดประกอบสำเร็จจากโรงงานสำหรับถ่ายโอนความร้อน ในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความเย็น
ไม่ครอบคลุมถึง
- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ในยานพาหนะ
- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ที่ออกแบบให้ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ในเครื่องใช้ที่เจตนาให้ใช้งานในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น บรรยากาศที่อาจก่อให้เกิด การกัดกร่อน หรือระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.812-2558

ข้อความในฉลาก
1. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เป็นโวลต์
2. สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เว้นแต่ ระบุความถี่ที่กำหนด
3. ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ทำ หรือผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า
4. แบบหรือรุ่นอ้างอิง
5. สัญลักษณ์ 5172 ตาม IEC 60417 สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II เท่านั้น
6. เลข IP ตามระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้านอกเหนือจาก IPX0
7. เปลือกหุ้มของวาล์วน้ำทำงานด้วยไฟฟ้า ที่มีในชุดท่อภายนอก สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับท่อจ่ายน้ำประธาน
ต้องมีสัญลักษณ์ 5036 ตาม IEC 60417 ถ้าแรงดันไฟฟ้าทำงานของวาล์วน้ำมากกว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ
8. หน่วยวัดและสัญลักษณ์ทั้งหลายเพื่อแสดงปริมาณทางฟิสิกส์ ต้องเป็นไปตามระบบ มาตรฐานระหว่างประเทศ
9. ขั้วต่อสำหรับการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน ยกเว้นสำหรับการประกอบสายแบบ Z ต้องทำเครื่องหาย
ดังต่อไปนี้
     • ขั้วต่อสายกลาง (neutral conductor) ต้องทำเครื่องหมาย N
     • ขั้วต่อสายดิน (symbol 5019 of IEC 60417)
10. เครื่องหมายต้องทำอยู่บนส่วนหลักของเครื่องใช้ไฟฟ้า และต้องเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1260
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8414.30.40.000/C62
8414.30.90.000/C62