มอก. 824-2551   สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป (วันที่มีผลบังคับใช้ 18 พ.ย. 51)
ขอบข่าย
     1. สวิตช์ไฟฟ้าที่มีจุดประสงค์ทั่วไปให้ทำงานด้วยมือ (manually operated) ใช้ได้เฉพาะไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ไม่เกิน 440 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ กำหนด ไม่เกิน 63 แอมแปร์ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งที่ติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ ที่คล้ายกัน ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้า (electrical installations) หมายความรวมถึง สถานที่พักอาศัย สถานที่การพาณิชย์ สถานที่ อุตสาหกรรม สถานที่เกษตรกรรม อาคารสำเร็จรูป สถานที่ก่อสร้างชั่วคราว สถานที่ แสดงสินค้า สถานเริงรมย์ สถานที่สาธารณะ (เช่น ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น)
     2. สวิตช์ไฟฟ้าตามมาตรฐานนี้มีเจตนาสำหรับควบคุมการใช้งานตามปกติ ดังนี้
   - วงจรไฟฟ้าสำหรับโหลดหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน (tungsten filament lamp load)
   - วงจรไฟฟ้าสำหรับโหลดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent lamp load) (รวมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)
   -วงจรไฟฟ้าสำหรับโหลดความต้านทานเป็นสำคัญ (substantially resistive load) มีตัวประกอบกำลังไม่น้อยกว่า 0.95
   -วงจรไฟฟ้าหนึ่งเฟสสำหรับโหลดมอเตอร์ด้วยกระแสไฟฟ้าที่กำหนดถึง 10 แอมแปร์ และตัวประกอบกำลังไม่น้อยกว่า0.6
   -วงจรไฟฟ้าร่วมของวงจรเหล่านี้
     3. มาตรฐานนี้ครอบคลุมกล่องสำหรับสวิตช์ไฟฟ้าด้วย ยกเว้นกล่องติดตั้ง (mounting box)สำหรับสวิตช์ไฟฟ้าแบบผิวเสมอระดับ (flush-type switches) และมาตรฐานนี้ยังครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้าดังนี้ด้วย
   -สวิตช์ไฟฟ้ามีไฟนำ (switches incorporating pilot lights)
   -สวิตช์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic remote control switches)
   -สวิตช์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์หน่วงเวลา (switches incorporating a time -delay device)
   -ชุดรวมสวิตช์ไฟฟ้ากับตัวทำหน้าที่อื่น (combinations 0f switches and other functions)
   -สวิตช์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (electronic switches) (ข้อกำหนดเฉพาะมีใน มาตรฐานเฉพาะ)
   -สวิตช์ไฟฟ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวก (switches having facilities)สำหรับ เต้ารับไฟฟ้า (outlet) และการติดตรึง (retention) เคเบิลอ่อน
   -สวิตช์ไฟฟ้าแยกวงจร (isolating switches) (ข้อกำหนดเฉพาะมีใน มาตรฐานเฉพาะ)
4. สวิตช์ไฟฟ้าตามมาตรฐานนี้เหมาะสำหรับใช้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศา เซลเซียส แต่มีบางโอกาสสูงถึง 45 องศาเซลเซียส ในสถานที่ที่มีสภาวะพิเศษ เช่น ใน เรือ ในยานพาหนะ และที่คล้ายกัน เป็นต้น และในสถานที่ที่มีอันตราย เช่น อาจมีการ ระเบิด เป็นต้น อาจต้องสร้างเป็นพิเศษ ทั้งนี้เรือและยานพาหนะไม่ถือเป็นสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าที่ยึดกับที่
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.824 -2551

ข้อความในฉลาก
1. การแสดงเครื่องหมายและฉลากที่ตัวสวิตซ์ไฟฟ้า
     1) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A) หรือโหลดฟลูออเรสเซนต์ที่กำหนด (AX)
     2) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
     3) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (~)
     4) ชื่อผู้ทำ หรือชื่อผู้นำเข้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
     5) แบบรุ่นอ้างอิง
     6) สัญลักษณ์แสดงช่องสัมผัสแคบมาก, ถ้าทำได้ (m)
     7) สัญลักษณ์แสดงช่องไมโคร ถ้าทำได้ (µ)
     8) สัญลักษณ์แสดงแสดงอุปกรณ์สวิตช์ชิงสารกึ่งตัวนำ ถ้าทำได้
     9) ระดับชั้นการป้องกัน (IPXX)
     10) สวิตซ์ไฟฟ้าที่มีขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว ต้องทำเครื่องหมายชี้บอกว่าเหมาะสมกับตัวนำแข็งเท่านั้น และต้อง
ระบุความยาวฉนวนที่ต้องปอกออกก่อนสอดตัวนำเข้าไปในขั้วต่อแบบหมุดเกลียวการใช้สัญลักษณ์ ต้องมีดังนี้
          - แอมแปร์ (กระแสหลอดฟลูออเรสเซนต์) AX (กระแสไฟฟ้าอื่น) A
          - โวลต์ V
          - ไฟฟ้ากระแสสลับ ~
          - สายเป็นกลาง N
          - เส้นไฟ L
          - ดิน (earth)
          - ตำแหน่ง “OFF” O
          - ตำแหน่ง “ON ” I
          - ช่องสัมผัสแคบมาก m
          - ช่องสัมผัสไมโคร m
          - ระดับชั้นการป้องกัน IPXX

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1250
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8536.10.12.000/KGM
8536.50.33.000/KGM
8536.50.39.000/KGM
8536.50.51.000/KGM
8536.50.59.000/KGM
8536.50.61.000/KGM
8536.50.69.000/KGM
8536.50.96.000/KGM
8536.50.99.090/KGM
8536.61.99.000/KGM