มอก. 1228-2561   เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 ก.พ. 64)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นไม่เคลือบโลหะที่ทำจากเหล็กกล้ารีดร้อน (hot-rolled steel) โดยการขึ้นรูปเย็นสำหรับใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปทั้งเคลือบสีและไม่เคลือบสีที่มีความหนาระบุไม่เกิน 6.0 mm
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ได้ประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

          พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็ก ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณารายละเอียดตาม มอก.1228-2561

ข้อความในฉลาก
ที่เหล็กโครงสร้างทุกท่อน และที่มัดของเหล็กโครงสร้างทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่ลบเลือน หรือหลุดลอกง่าย
1) คำว่า"เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป"
2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
3) แบบ และชั้นคุณภาพ
4) ขนาด ความหนาระบุ เป็น มิลลิเมตร
5) ความยาว เป็น มิลลิเมตร
6) มวล ต่อ เมตร
7) วันเดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1160
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7216.10.00.081/KGM
7216.10.00.082/KGM
7216.10.00.083/KGM
7216.10.00.090/KGM
7216.21.10.000/KGM
7216.21.90.000/KGM
7216.22.00.000/KGM
7216.31.10.000/KGM
7216.31.90.000/KGM
7216.32.10.000/KGM
7216.32.90.000/KGM
7216.33.11.000/KGM
7216.33.19.000/KGM
7216.33.90.000/KGM
7216.40.10.000/KGM
7216.40.90.000/KGM
7216.50.11.000/KGM
7216.50.19.000/KGM
7216.50.91.000/KGM
7216.50.99.000/KGM
7216.61.00.010/KGM
7216.61.00.020/KGM
7216.61.00.030/KGM
    7216.61.00.040/KGM
7216.61.00.050/KGM
7216.61.00.060/KGM
7216.61.00.090/KGM
7216.69.00.000/KGM
7216.91.10.000/KGM
7216.91.90.000/KGM
7228.70.10.081/KGM
7228.70.10.082/KGM
7228.70.10.083/KGM
7228.70.10.084/KGM
7228.70.10.085/KGM
7228.70.10.089/KGM
7228.70.10.090/KGM
7228.70.10.091/KGM
7228.70.10.092/KGM
7228.70.10.093/KGM
7228.70.10.094/KGM
7228.70.10.095/KGM
7228.70.10.099/KGM
7228.70.90.000/KGM
7301.10.00.002/KGM
7301.10.00.090/KGM