มอก. 909-2548   เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (วันที่มีผลบังคับใช้ 19 พ.ย. 50)
ขอบข่าย
       เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินโดยไม่ขึ้นหรือขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัย เรียกว่า “RCBO” ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่าง 220 ถึง 400 โวลต์(ไฟฟ้ากระแสสลับ) กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่ เกิน 125 แอมแปร์ และมีความสามารถทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 25000 แอมแปร์เมื่อทำงานที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ผลิตภัณฑ์ “RCBO” มีกระแสเหลือที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์
ไม่ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์ “RCBO” ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า และที่มีแบตเตอรี่รวมอยู่
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.909-2548

ข้อความในฉลาก
1. ชื่อผู้ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ชื่อแบบ หมายเลขแค็ตตาล็อก หรือหมายเลขเครื่อง
3. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
4. ความถี่ที่กำหนด
5. กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด (การตั้งกระแสในกรณีกระแสเหลือทำงานได้หลายค่า)
6. ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด หน่วยเป็น แอมแปร์
7. อุณหภูมิสอบเทียบอ้างอิง ถ้าแตกต่างไปจาก 30 องศาเซลเซียส
8. ระดับชั้นการป้องกัน
9. ตำแหน่งของการใช้งาน
10. วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด
11. สัญลักษณ์ สำหรับอุปกรณ์แบบ S
12. ตัวชี้บอกเพื่อแสดงว่าเป็นเฉพาะ RCBO ที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
13. ส่วนทำงานของอุปกรณ์ทดสอบ แสดงเครื่องหมายด้วยตัวอักษร T
14. แผนผังการต่อสาย
15. ลักษณะเฉพาะการทำงานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองค์ประกอบไฟฟ้ากระแสตรง
       - แบบ AC ให้ใช้สัญลักษณ์ 
       - แบบ A ให้ใช้สัญลักษณ์  

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8536.20.11.000/KGM
8536.20.12.000/KGM
8536.20.13.000/KGM
8536.20.20.000/KGM
8536.20.91.000/KGM
8536.20.99.000/KGM
8536.30.90.090/KGM
8536.50.20.000/KGM