มอก. 934-2558   พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 16 ส.ค. 60)
ขอบข่าย
    - พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับใช้ในที่ อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์การใช้งาน คล้ายกัน
    - แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว และไม่เกิน 480 โวลต์ สำหรับกระแสสลับ อื่นๆ
    - สิ่งควบคุมแยก (separate control) ที่ มีไว้สำหรับพัดลม
    - พัดลมที่มีเจตนาให้ใช้ทั่วไปใช้ในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของ ผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.934-2558

ข้อความในฉลาก
1. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เป็นโวลต์
2. สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เว้นแต่ระบุความถี่ที่กำหนด
3. กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด เป็นวัตต์ หรือกระแสไฟฟ้าที่กำหนด เป็น แอมแปร์
4. ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของผู้ทำ หรือผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า
5. แบบหรือรุ่นอ้างอิง
6. สัญลักษณ์ 5172 ตาม IEC 60417 สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II เท่านั้น
7. เลข IP ตามระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้านอกเหนือจาก IPX0
8. พัดลมสำหรับภูมิอากาศเขตร้อน ต้องทำเครื่องหมายด้วยอักษร T
9. พัดลมสำหรับภูมิอากาศเขตอบอุ่น ต้องทำเครื่องหมายด้วยอักษร N
10. พัดลมที่มีเจตนาให้ทำงานในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิโดยรอบบริเวณเกิน 40๐ C ต้องทำเครื่องหมายบอกอุณหภูมิ
โดยรอบ
11. ขั้วต่อสำหรับการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน ยกเว้นสำหรับการประกอบสายแบบ Z ต้องทำเครื่องหาย
ดังต่อไปนี้
     • ขั้วต่อสายกลาง (neutral conductor) ต้องทำเครื่องหมาย N
     • ขั้วต่อสายดิน (symbol 5019 of IEC 60417)
12. พัดลมติดผนังกั้น ต้องระบุว่า มีเจตนาให้ติดตั้งด้านนอกของหน้าต่างหรือของผนังหรือไม่

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1260
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8414.51.10.000/C62
8414.51.10.999/KGM
8414.51.91.000/C62
8414.51.91.999/KGM
8414.51.99.000/C62
8414.51.99.999/KGM
8414.59.30.090/C62
8414.59.30.999/KGM
8414.59.41.090/C62
8414.59.41.999/KGM
8414.59.49.090/C62
8414.59.49.999/KGM
    8414.59.50.090/C62
8414.59.50.999/KGM
8414.59.91.090/C62
8414.59.91.999/KGM
8414.59.99.090/C62
8414.59.99.999/KGM
8414.60.99.000/C62
8414.80.21.000/C62
8414.80.29.000/C62
8414.80.43.999/KGM
8479.60.00.000/C62
8479.60.00.999/KGM