มอก. 956-2557   หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ -คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 3 ต.ค. 60)
ขอบข่าย
           ครอบคลุมเฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป โดยมีกลุ่มของขั้วหลอดดังนี้Fa6, Fa8, G5, G13, 2G13, R17d และ W4.3x8.5d
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.956-2557

ข้อความในฉลาก
1. กำลังไฟฟ้า W
2. แรงดันไฟฟ้า โวลต์ V
3. ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8539.31.10.000/C62
8539.31.20.000/C62
8539.49.00.000/C62