มอก. 2555-2554   รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 ม.ค. 57)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด การทำคุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบรถยนต์ที่ ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ผู้ทำออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิง ดังนี้
    1.1 ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
    1.2 พลังงานจากเชื้อเพลิงและจากอุปกรณ์สะสมกำลัง/พลังงานไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่ตัวเก็บประจุล้อช่วย/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ในการขับเคลื่อนทางกล ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "รถยนต์"
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ รถยนต์นั่ง (รวมถึงรถยนต์ออฟโรด) รถยนต์บรรทุกและรถยนต์นั่งที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์บรรทุก
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณของสารมลพิษ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ และระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง
    4.1 รถยนต์ที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกน้อยกว่า 400 kg (กิโลกรัม) และ/หรือรถยนต์ที่มีความเร็วออกแบบสูงสุดน้อยกว่า 50 km/h (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
    4.2 รถยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดของเครื่องยนต์นั้นๆ ไม่เกิน 15 kW (กิโลวัตต์) โดยรถยนต์นั่งมีมวลรถเปล่าไม่เกิน 400 kg และรถยนต์บรรทุกมี มวลรถเปล่าไม่เกิน 550 kg
    4.3 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกมากกว่า 3,500 kg
5. ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในมาตรฐานนี้ให้รวมถึงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2555-2554

ข้อความในฉลาก
1. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกคัน อย่างต้องมีเลข อักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร
2. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องเติมน้ำมันต้องมีอักษรหรือสัญลักษณ์ระบุชนิดเชื้อเพลิงที่ผู้ทำแนะนำให้ใช้ในกรณีที่ใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8702.30.50.000/C62
8702.40.50.000/C62
8702.90.40.000/C62
8703.21.42.000/C62
8703.21.43.000/C62
8703.21.44.000/C62
8703.21.51.000/C62
8703.21.59.000/C62
8703.21.99.000/C62
8703.22.41.000/C62
8703.22.42.000/C62
8703.22.43.000/C62
8703.22.44.000/C62
8703.22.45.000/C62
8703.22.46.000/C62
8703.22.47.000/C62
8703.22.51.000/C62
8703.22.59.000/C62
8703.22.90.000/C62
8703.23.51.000/C62
8703.23.52.000/C62
8703.23.53.000/C62
8703.23.54.000/C62
8703.23.55.000/C62
8703.23.56.000/C62
    8703.23.57.000/C62
8703.23.58.000/C62
8703.23.61.000/C62
8703.23.62.000/C62
8703.23.63.000/C62
8703.23.64.000/C62
8703.23.65.000/C62
8703.23.66.000/C62
8703.23.67.000/C62
8703.23.68.000/C62
8703.23.71.000/C62
8703.23.72.000/C62
8703.23.73.000/C62
8703.23.74.000/C62
8703.24.41.000/C62
8703.24.42.000/C62
8703.24.43.000/C62
8703.24.44.000/C62
8703.24.45.000/C62
8703.24.49.000/C62
8703.24.51.000/C62
8703.24.59.000/C62
8703.24.61.000/C62
8703.24.69.000/C62