มอก. 2602-2556   กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 ส.ค. 59)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมกระจกนิรภัยหรือวัสดุนิรภัยอื่นใด ที่ใช้เป็นกระจกกันลมหน้า หรือ กระจกส่วนอื่น หรือใช้เป็นส่วนกั้น สำหรับยานยนต์ประเภท L เฉพาะที่มีตัวถัง (body work) M N O และ T ซึ่ง ต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “กระจกนิรภัย”
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่รวมถึงกระจกสำหรับอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟสัญญาณ กระจกบน หน้าปัด และกระจกพิเศษเพื่อป้องกันกระสุนปืน และกระจกหน้าต่างคู่
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่รวมการติดตั้ง
หมายเหตุ ประเภทและบทนิยามของยานยนต์และส่วนพ่วง มอก.2390
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2602-2556

ข้อความในฉลาก
1. ที่มุมใดมุมหนึ่งของกระจกทุกแผ่น
     1) สัญลักษณ์ของชนิดกระจก
     2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     3) ชื่อผู้รับใบอนุญาต
2. ที่หีบห่อบรรจุกระจกนิรภัยทุกหน่วย (ถ้ามี)
     1) สัญลักษณ์ของชนิดกระจก
     2) ความหนา
     3) จำนวน
     4) รหัสรุ่นที่ทำ
     5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7007.11.10.000/KGM
7007.21.10.000/KGM
8708.22.10.000/KGM
8708.22.20.000/KGM
8708.22.30.000/KGM
8708.29.92.001/KGM
8708.29.95.001/KGM
8708.29.98.001/KGM