มอก. 2718-2560   ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ม.ค. 62)
ขอบข่าย
       ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะยางล้อแบบสูบ ลมใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ สำหรับรถยนต์ประเภท M1 , N1 , O1 และ O2 เป็นหลัก
ไม่รวมถึงยางที่ออกแบบมาเพื่อ
(ก) เป็นอุปกรณ์ สำหรับรถโบราณ
(ข) การแข่งขัน
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 2718-2560

ข้อความในฉลาก
ที่ยางล้อต้องแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นง่ายชัดเจน ที่แก้มยาง ทั้ง 2 ด้าน สำหรับดอกยางแบบสมมาตร
และอย่างน้อย 1 ด้าน สำหรับดอกยางแบบอสมมาตร
- ชื่อทางการค้า
- ขนาดยาง
- โครงสร้างของยาง (D=ผ้าใบเฉียง, R=เรเดียล, B=ผ้าใบเฉียงแบบเบลท์, F=รันแฟลต)
- ดัชนีความสามารถการรับโหลด
- สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว
- กรณียางล้อที่ไม่ต้องมียางใน ให้ระบุคำว่า “Tubeless”
- กรณียางล้อที่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าปกติ ให้ระบุคำว่า “Reinforced”
- วันที่ผลิต โดยที่จะต้องเขียนเป็นเลข 4 หลัก โดย 2 หลักแรก คือเลขสัปดาห์ในรอบปี ส่วน 2 หลักหลัง
   คือ เลขปีที่ผลิต
- กรณีเป็นยางอะไหล่ ให้ระบุคำว่า “TEMPORARY USE ONLY”
- ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
4011.10.00.000/C62
4011.20.11.000/C62
4011.20.12.000/C62
4011.20.13.000/C62
4011.20.19.000/C62
4011.20.90.001/C62
4011.20.90.090/C62
4011.90.10.000/C62
8708.70.21.000/KGM
8708.70.22.000/KGM
8708.70.23.000/KGM
8708.70.29.000/KGM