มอก. 2719-2560   ยางล้อแบบสูบลม สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ม.ค. 62)
ขอบข่าย
      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะยางล้อแบบสูบลมใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ ประเภท M2 , M3 , N, O3 และ O4 เป็นหลัก แต่ไม่ครอบคลุมถึงยางล้อที่มีสัญลักษณ์ประเภทความเร็วต่ำกว่า 80 km/h
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของ ผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2719- 2560

ข้อความในฉลาก
ที่แก้มยาง ทั้งสองด้านของยางแบบสมมาตรหรือด้านนอกของยางแบบอสมมาตร
- ขนาดของยาง
- โครงสร้างของยาง
- ความเร็วของยาง
- ชนิดของยาง
- ความสามารถในการรับน้ำหนักของยาง
- กรณียางล้อที่ไม่ต้องมียางใน ให้ระบุคำว่า “Tubeless”
- วันที่ผลิตให้เขียนรูปเลขสี่หลัก โดยเลขสองหลักแรกคือสัปดาห์ที่ในรอบปีนั้น ส่วนเลขสองหลักที่เหลือ
   คือ ปีที่ทำการผลิต (สัปดาห์/ปี)
- สัญลักษณ์ความดันลมที่ใช้ในการทดสอบความทนทานของยาง
- ไทร์คลาสของยาง
- ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
4011.10.00.000/C62
4011.20.11.000/C62
4011.20.12.000/C62
4011.20.13.000/C62
4011.20.19.000/C62
4011.20.90.001/C62
4011.20.90.090/C62
4011.90.10.000/C62
8708.70.21.000/KGM
8708.70.22.000/KGM
8708.70.23.000/KGM
8708.70.29.000/KGM