มอก. 2720-2560   ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ม.ค. 62)
ขอบข่าย
       มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม เฉพาะยางล้อแบบสูบลมใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ สำหรับรถจักรยานยนต์รถโมเปด และยานยนต์ ประเภท L1
       ไม่รวมถึงยางล้อแบบสูบลม สำหรับรถจักรยานยนต์และรถโมเปดที่ออกแบบมาสำหรับรถนอกทางสาธารณะ ซึ่งมีสัญลักษณ์ NHS (not for highway service) และยางล้อที่ออกแบบเพื่อใช้ในการแข่งขัน
หมายเหตุ ประเภทยานยนต์รายละเอียดตาม มอก. 2390
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2720-2560

ข้อความในฉลาก
ที่แก้มยาง ทั้งสองด้านของยางแบบสมมาตรหรือด้านนอกของยางแบบอสมมาตร
- ขนาดของยาง
- โครงสร้างของยาง
- ความเร็วของยาง
- ชนิดของยาง
- ความสามารถในการรับน้ำหนักของยาง
- กรณียางล้อที่ไม่ต้องมียางใน ให้ระบุคำว่า “Tubeless”
- วันที่ผลิตให้เขียนรูปเลขสี่หลัก โดยเลขสองหลักแรกคือสัปดาห์ที่ในรอบปีนั้น ส่วนเลขสองหลักที่เหลือ
   คือ ปีที่ทำการผลิต (สัปดาห์/ปี)
- ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
4011.40.00.000/C62
8714.10.50.000/KGM