มอก. 1390-2560   เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ม.ค. 64)
ขอบข่าย
          กำหนดแบบและชั้นคุณภาพ มิติ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมี คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง และเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เข็มพืด” เข็มพืดที่ผลิตโดยกรรมวิธีรีดร้อนออกมามีภาคตัดขวางเป็น 5 แบบ คือ
     1 แบบรูปตัวแซด (Z shape)
     2 แบบรูปตัวเอช (H shape)
     3 แบบรูปตัวยู (U shape)
     4 แบบรูปหมวก (hat shape)
     5 แบบรูปตรง (straight line shape)
มี 2 ชั้นคุณภาพ คือ SY 295 และ SY 390

          พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็ก ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณารายละเอียดตาม มอก.1390-2560

ข้อความในฉลาก
1. ที่เข็มพืดทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน
เป็นตัวนูน (raised letter) หรือป้ายโลหะที่ติดแน่นและทนทานต่อสภาวะอากาศ (durable adhesive
weather-resistant metallic label) หรือตอกประทับให้เป็นรอย (stamping) หรือทำให้เป็นรอยลึกเข้าไป
บนเข็มพืด (stenciling)
     1) ชั้นคุณภาพ
     2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่เข็มพืดทุกแผ่นต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดง่ายติดอยู่หรือที่มัดของเข็มพืดทุกมัดต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดและหลุดง่าย
ผูกติดอยู่ และป้ายนั้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน
     1) ชั้นคุณภาพ
     2) มิติ (ความกว้าง ความสูง และความหนา เป็นมิลลิเมตร (mm))
     3) ความยาว เป็นเมตร (m)
     4) รหัสรุ่นที่ทำ
     5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     6) ประเทศที่ทำ
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1160
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7216.10.00.081/KGM
7216.10.00.082/KGM
7216.10.00.083/KGM
7216.10.00.090/KGM
7216.21.10.000/KGM
7216.21.90.000/KGM
7216.22.00.000/KGM
7216.31.10.000/KGM
7216.31.90.000/KGM
7216.32.10.000/KGM
7216.32.90.000/KGM
7216.33.11.000/KGM
7216.33.19.000/KGM
7216.33.90.000/KGM
7216.40.10.000/KGM
7216.40.90.000/KGM
7216.50.11.000/KGM
7216.50.19.000/KGM
7216.50.91.000/KGM
7216.50.99.000/KGM
7216.61.00.010/KGM
7216.61.00.020/KGM
7216.61.00.030/KGM
    7216.61.00.040/KGM
7216.61.00.050/KGM
7216.61.00.060/KGM
7216.61.00.090/KGM
7216.69.00.000/KGM
7216.91.10.000/KGM
7216.91.90.000/KGM
7228.70.10.081/KGM
7228.70.10.082/KGM
7228.70.10.083/KGM
7228.70.10.084/KGM
7228.70.10.085/KGM
7228.70.10.089/KGM
7228.70.10.090/KGM
7228.70.10.091/KGM
7228.70.10.092/KGM
7228.70.10.093/KGM
7228.70.10.094/KGM
7228.70.10.095/KGM
7228.70.10.099/KGM
7228.70.90.000/KGM
7301.10.00.002/KGM
7301.10.00.090/KGM