มอก. 2915-2561   รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 (วันที่มีผลบังคับใช้ 29 มี.ค. 63)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ รถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบเผาไหม้ภายใน ประเภท L3 , L4 และ L5 ตาม มอก.2390 ซึ่งต่อไปใน มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “รถจักรยานยนต์”
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณของสารมลพิษและ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (pure electric motorcycle) และรถจักรยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (hydrogen fuel cell motorcycle) และรถยนต์สามล้อ (โดยทั่วไป เรียกว่ารถตุ๊กตุ๊ก) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ของ กรมการขนส่งทางบก
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2915-2561

ข้อความในฉลาก
ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่
ใช้กับรถจักรยานยนต์ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8711.20.91.000/C62
8711.20.92.000/C62
8711.20.93.000/C62
8711.20.94.000/C62
8711.20.95.000/C62
8711.20.96.000/C62
8711.20.99.000/C62
8711.30.19.000/C62
8711.30.90.000/C62
8711.40.19.000/C62
8711.40.90.000/C62
8711.50.90.000/C62
8711.90.40.000/C62