มอก. 1746-2545   แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ (วันที่มีผลบังคับใช้ 8 ต.ค. 47)
ขอบข่าย
        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะแอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1746-2545

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่อง หมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้ หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม
     3) รหัสขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการรับรองภาชนะบรรจุ (UN-Code)
     4) เครื่องหมายเตือนว่าเป็นวัตถุออกซิไดส์
     5) เดือน ปีที่ทำ และ/หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1360
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3102.30.00.001/KGM