มอก. 2979-2562   ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำ สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (วันที่มีผลบังคับใช้ 4 พ.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะยางล้อสูบลมหล่อดอกซ้ำที่ถูกออกแบบสำหรับยานยนต์ประเภท M2 M3 N O3 และ O4

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง
      - ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำที่มีขีดจำกัดความเร็วสูงสุดน้อยกว่า 80 km/h
      - ยางล้อเดิมที่ผลิตโดยไม่มีการระบุเครื่องหมายสัญลักษณ์ประเภทความเร็วและดัชนีความสามารถในการรับโหลด
      - ยางล้อเดิมที่ผลิตโดยไม่มีการระบุประเภทการรับรองหรือเครื่องหมาย

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.2979-2562

ข้อความในฉลาก
ที่แก้มยาง ทั้งสองด้านของยางแบบสมมาตรหรือด้านนอกของยางแบบอสมมาตร
- ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต
- ขนาดของยาง
- โครงสร้างของยาง
- ความสามารถในการรับน้ำหนักของยาง
- ความเร็วของยาง
- กรณียางล้อที่ไม่ต้องมียางใน ให้ระบุคำว่า “Tubeless”
- ข้อความ “RETREAD” หรือภาษาอื่นที่มีความหมายเดียวกัน
- วันที่ทำการหล่อดอกซ้ำให้เขียนรูปเลขสี่หลัก โดยเลขสองหลักแรกคือสัปดาห์ที่ในรอบปีนั้น ส่วนเลขสองหลักที่เหลือ คือ ปีที่ทำการผลิต (สัปดาห์/ปี)
- สัญลักษณ์ความดันลมที่ใช้ในการทดสอบความทนทานของยาง

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
4012.12.10.000/C62
4012.12.90.001/C62
4012.12.90.090/C62
4012.19.49.000/C62
4012.19.90.001/C62
4012.19.90.090/C62