มอก. 62368 เล่ม 1-2563   บริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ธ.ค. 65)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริภัณฑ์ด้านธุรกิจและสำนักงาน ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 600 V
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ถือว่าระดับความสูงสูงสุดอยู่ที่ 2000 m เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ทำ
3. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่
          (1) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับวิทยุ
          (2) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน์
          (3) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องขยายสัญญาณ
          (4) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นแผ่นดิสก์
          (5) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นวิดีโอเกม
          (6) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย
          (7) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
          (8) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
          (9) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
          (10) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ
          (11) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแปลงสัญญาณ
          (12) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับแต่งสัญญาณ
          (13) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องผสมสัญญาณเสียง
          (14) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
          (15) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นเสียงและภาพ
          (16) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
          (17) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี
          (18) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงและภาพ
          (19) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อ 3 (1) ถึง 3 (18)
          (20) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต

ทั้งนี้ ครอบคลุมเครื่องใช้ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างเดียว หรือหลายอย่างร่วมกัน

**วันที่มีผลบังคับใช้ : ข้อ 3 (1) ถึง 3 (19) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 และ ข้อ 3 (20) วันที่ 17 ตุลาคม 2566

4. ไม่ใช้บังคับแก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อ 3 (1) ถึง 3 (18) ดังนี้
          (1) ที่ใช้ในที่สาธารณะ ที่เป็นระดับมืออาชีพ เช่น โรงแรม ห้องประชุม งานแสดงคอนเสิร์ต งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น
          (2) ที่เป็นเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันต่ำกว่า 50 โวลต์ หรือที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันต่ำกว่า 75 โวลต์

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้พิจารณา รายละเอียดตาม มอก.62368 เล่ม 1-2563

ข้อความในฉลาก
ให้เป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ในข้อ 4. ข้อกำหนดทั่วไป เช่น

1. ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

2. หมายเลขแบบหรือชื่อแบบ

3. ประเภทของเครื่องใช้

4. สัญลักษณ์ชนิดของแหล่งจ่าย

5. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดหรือพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)

7. ความถี่ที่กำหนดหรือพิสัยความถี่ที่กำหนด (Hz)

8. กำลังไฟฟ้าที่กำหนดหรือพิสัยกำลังไฟฟ้าที่กำหนด (W/VA)

8. กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนดหรือพิสัยกระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (A)

9. เครื่องใช้ซึ่งปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าได้หลายค่า ต้องแสดงค่าที่ปรับตั้งให้เห็นชัดเจน ถ้าเครื่องใช้สามารถปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าได้ การปรับตั้งต้องแสดงค่าด้วย

10. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ที่ใช้แบตเตอรี่ได้ด้วย ต้องแสดงข้อความ "ต้องไม่ให้เครื่องใช้โดนน้ำหยดหรือน้ำสาด

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1220
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8504.31.93.000/C62
8504.40.30.000/C62
8518.10.11.001/C62
8518.10.19.001/C62
8518.21.10.000/C62
8518.21.90.000/C62
8518.22.10.000/C62
8518.22.90.000/C62
8518.40.40.000/C62
8518.40.90.000/C62
8518.50.10.000/C62
8518.50.20.000/C62
8518.50.90.000/C62
8519.30.00.000/C62
8519.81.10.000/C62
8519.81.20.000/C62
8519.81.30.000/C62
8519.81.49.000/C62
8519.81.50.000/C62
8519.81.69.000/C62
8519.81.79.000/C62
8519.81.99.000/C62
8519.89.20.000/C62
8519.89.90.000/C62
8521.10.90.000/C62
8521.90.19.000/C62
8521.90.99.000/C62
8527.12.00.000/C62
8527.13.10.000/C62
8527.13.90.000/C62
8527.19.20.001/C62
8527.19.20.090/C62
    8527.19.90.001/C62
8527.19.90.090/C62
8527.91.10.000/C62
8527.91.90.000/C62
8527.92.20.000/C62
8527.92.90.000/C62
8527.99.20.001/C62
8527.99.20.090/C62
8527.99.90.001/C62
8527.99.90.090/C62
8528.59.10.000/C62
8528.59.20.000/C62
8528.69.10.000/C62
8528.69.10.999/KGM
8528.69.90.000/C62
8528.69.90.999/KGM
8528.71.11.000/C62
8528.71.19.000/C62
8528.71.91.000/C62
8528.71.99.000/C62
8528.72.91.000/C62
8528.72.92.000/C62
8528.72.99.000/C62
8528.73.00.000/C62
9207.10.00.001/C62
9207.10.00.002/C62
9207.10.00.090/C62
9207.90.00.001/C62
9207.90.00.090/C62
9504.50.10.000/C62
9504.50.90.000/C62