มอก. 655 เล่ม 2-2554   ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต (วันที่มีผลบังคับใช้ 3 ม.ค. 66)
ขอบข่าย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัสอาหาร ทําจากวัสดุเดี่ยว ผสม ชั้นเดียว หรือหลายชั้น สําหรับใช้เตรียม เก็บ หรือบริโภคอาหาร รวมถึงส่วนประกอบของภาชนะที่สัมผัสอาหาร เช่น ฝา ช่องแบ่ง หรือฝาในสําหรับริน มีทั้งแบบใช้ครั้งเดียวและแบบใช้ซ้ำได้

ภาชนะพลาสติก แต่ละประเภทแบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทํา (เฉพาะชั้นที่สัมผัสอาหาร) เป็น 4 ชนิด ดังนี้
1. พอลิไวนิลคลอไรด์ (poly(vinyl chloride)) : PVC
2. พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate) : PC
3. พอลิแอไมด์ (polyamide) : PA
4. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (poly(methyl methacrylate)) : PMMA

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 655 เล่ม 2-2554

ข้อความในฉลาก
ที่ภาชนะพลาสติกทุกหน่วย หรือที่วัสดุหุ้มห่อทุกหน่วย หรือที่หีบห่อภาชนะพลาสติกที่มีขนาดเดียวกัน ทุกหีบห่อ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน แล้วแต่กรณี
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท
(3) ชนิด และ/หรือสัญลักษณ์ชนิดพลาสติกตาม มอก. 1310 โดยแสดงที่ตัวภาชนะรวมฝา (ถ้ามี) เป็นตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติก และให้ระบุดังนี้
     (3.1) ชนิดพลาสติกทุกชนิดที่สัมผัสอาหาร
     (3.2) ชนิดพลาสติกทุกชั้น กรณีมากกว่า 1 ชั้น
(4) ขนาด เป็นมิลลิเมตร หรือ เซนติเมตร หรือความจุ (ถ้ามี) เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตร หรือ ลูกบาศก์เดซิเมตร หรือ ลิตร แล้วแต่กรณี
(5) จํานวน เป็นชิ้นหรือใบ
(6) อุณหภูมิใช้งาน เป็นองศาเซลเซียส กรณีแบบใช้ซ้ําได้ให้แสดงที่ตัวภาชนะรวมฝา (ถ้ามี) เป็นตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติก
(7) ข้อความ “ใช้ครั้งเดียว” กรณีแบบใช้ได้ครั้งเดียว
(8) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงคําเตือน “ห้ามใช้กับเตาไมโครเวฟ”
(9) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงคําเตือนที่จําเป็นสําหรับพลาสติกแต่ละชนิด เช่น ห้ามวางใกล้ เปลวไฟ ห้ามบรรจุอาหารร้อนจัดที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ กรณีเขียงให้ระบุ “ไม่เหมาะสําหรับรองสับด้วยมีดขนาดใหญ่”
(10) สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะและสัดส่วน ตามภาคผนวก ง. โดยแสดงที่ตัวภาชนะเป็นตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติก
    หมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก ง. มีขนาดเท่าใดหรือใช้สีใดก็ได้
(11) เดือน ปีที่ทํา และรหัสรุ่นที่ทํา
(12) ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1320,1321
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3923.10.90.000/KGM
3923.50.00.000/KGM
3923.90.90.090/KGM
3924.10.99.000/KGM