มอก. 1291 เล่ม 1-2553   ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 ธ.ค. 57)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) ที่มีอุปกรณ์สะสมพลังงานไฟฟ้า ในจุดเชื่อมต่อกระแสตรง
2. หน้าที่เบื้องต้นของยูพีเอสที่ครอบคลุม คือ ทำให้เกิดความมั่นใจในความต่อเนื่องของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ยูพีเอสอาจใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าด้วย โดยการรักษาให้อยู่ภายในลักษณะสมบัติที่ระบุ
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้กับยูพีเอสซึ่งเคลื่อนย้ายได้ ใช้ประจำที่ ติดประจำที่หรือฝังใน สำหรับการใช้ใน ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และตั้งใจให้ติดตั้งในพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง หรือตั้งใจให้ติดตั้งในสถานที่จำกัดการเข้าถึง
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุคุณลักษณะที่ต้องการเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ คนทั่วไปซึ่งอาจเข้าไปสัมผัสกับบริภัณฑ์ และในกรณีพิเศษจะครอบคลุมถึงผู้บำรุงรักษาด้วย
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ตั้งใจให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของยูพีเอสที่ติดตั้งแล้ว ทั้งหน่วยยูพีเอส เดี่ยว หรือเป็นระบบของหน่วยยูพีเอสที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา ยูพีเอสในลักษณะที่กำหนดโดยผู้ผลิต
     ไม่ครอบคลุมถึง ยูพีเอสที่อยู่บนพื้นฐานของเครื่องจักรกลประเภทหมุน
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1291 เล่ม 1-2553

ทั้งนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้างต้น มีมาตรฐานของข้อกำหนดเพิ่มเติมในชุดเดียวกันที่ต้องปฏิบัติตาม อีก 2 เล่ม ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก มอก.1291 เล่ม 2-2553 และ มอก.1291 เล่ม 3-2555

ข้อความในฉลาก
1. บริภัณฑ์ต้องแสดงเครื่องหมายเพียงพอเพื่อระบุ
     1) ความต้องการเกี่ยวกับการจ่ายด้านเข้า
     2) พิกัดการจ่ายด้านออก
2. เครื่องหมายของด้านเข้า และด้านออกต้องรวมถึงเครื่องหมายตาม มอก.1561-2548 ดังนี้
     1) ความถี่ที่กำหนด หรือพิสัยความถี่ที่กำหนด เป็นเฮิรตซ์
     2) กระแสไฟฟ้าที่กำหนดเป็น มิลลิแอมแปร์ หรือแอมแปร์
     3) ชื่อผู้ทำ เครื่องหมาย การค้า หรือเครื่องหมายผู้ทำ
     4) แบบรุ่น หรือแบบอ้างอิงของ ผู้ผลิต
     5) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดด้านออก
     6) ตัวประกอบกำลังที่กำหนดด้านออก, ถ้าน้อยกว่า1, หรือกำลังไฟฟ้ากัมมันต์และกระแสไฟฟ้าที่กำหนด
     7) จำนวนเฟสด้านออกและสายเป็นกลาง
     8) กำลังไฟฟ้ากัมมันต์ด้านออก เป็นวัตต์ หรือกิโลวัตต์
     9) กำลังไฟฟ้าปรากฏที่ด้านออก เป็นโวลต์- แอมแปร์
     10) พิสัยอุณหภูมิปกติงานโดยรอบ
     11) Back up Time เป็นนาที หรือชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1250
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8504.40.11.000/C62
8504.40.19.000/C62
8504.40.90.001/C62