มอก. 11 เล่ม 3-2553   สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ (วันที่มีผลบังคับใช้ 30 ก.ค. 56)
ขอบข่าย
            ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟฟ้าทองแดงหุ้ม ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ชนิด แกนเดี่ยว ไม่มีเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ (รหัสชนิด 60227 IEC 01,02,05,06,07 และ 08) บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.11 เล่ม 3-2553

ข้อความในฉลาก
1. สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไมเกิน 200 มิลลิเมตร ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน และไม่ลบเลือน
     1) ข้อความ พีวีซี 70°
     2) ประเภท
     3) จำนวนแกนและพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ
     4) หมายเลขตาราง
     5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้า
2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน
     1) ข้อความ พีวีซี 70°
     2) ประเภท
     3) จำนวนแกนและพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ
     4) หมายเลขตาราง
     5) ความยาวเป็นเมตร
     6) น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ำหนักรวมด้วย
     7) เดือนและปีที่ทำ
     8) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และตำแหน่งปลายสาย
     9) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้า

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.49.41.000/KGM
8544.49.42.000/KGM
8544.49.49.000/KGM