มอก. 1136-2559   ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร (วันที่มีผลบังคับใช้ 24 พ.ย. 64)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดชนิดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณลักษณะที่ต้องการการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารที่ทำด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์และโพลีเอทิลีน แต่ไม่รวมถึงฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารที่ใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ
     ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร หมายถึง ฟิล์มพลาสติกที่สามารถยืดและรัดสิ่งที่ต้องการห่อหุ้มและเกาะติดกันเองได้
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1136-2559

ข้อความในฉลาก
1. ที่วัสดุหุ้มห่อหุ้มฟิล์มยืดทุกม้วน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์
     2) ชนิด
     3) กว้าง x ยาว x หนา เป็น เซนติเมตร x เมตร x ไมโครเมตร
     4) เดือน ปีที่ทำ
     5) คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ ดังต่อไปนี้
          - ไม่ควรใช้หุ้มห่ออาหารเมื่อทำให้สุกในเตาอบไมโครเวฟ (ยกเว้นเป็นการอุ่นหรือละลายน้ำแข็ง)
          - ห้ามสัมผัสกับอาหารที่มีน้ำมันหรือไขมัน และอาหารที่มีแอลกอฮอล์
     6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1320,1321
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3920.10.90.002/KGM
3920.10.90.090/KGM
3920.43.90.002/KGM
3920.43.90.090/KGM
3920.49.00.002/KGM
3920.99.29.001/KGM