มอก. 344-2562   ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 28 ม.ค. 65)
ขอบข่าย
           ครอบคลุมเฉพาะขั้วรับหลอดติดตั้งอิสระและติดตั้งในดวงโคมซึ่งใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ตามภาคผนวก ก. ของ มอก.นี้และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ติดตั้งอิสระและติดตั้งในดวงโคมตาม มอก.183 แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000 โวลต์
     บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.344-2562

ข้อความในฉลาก
1. ที่กระจกโฟลตใสทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน
     1) สัญลักษณ์และความหนา
     2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
กรณีมีความหนา ≤ 2 มม. ไม่ต้องติดเครื่องหมายและฉลาก
2. ที่ภาชนะบรรจุกระจกโฟลตสีตัดแสง
     1) คำว่า “กระจกโฟลตสีตัดแสง”
     2) ชั้นคุณภาพ สัญลักษณ์และความหนา (มิลลิเมตร)
     3) สี ค่าความส่องผ่านแสงช่วงมองเห็นได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนรังสีอาทิตย์
     4) ขนาด (กว้าง x ยาว) (มิลลิเมตร)
     5) จำนวน (แผ่น)
     6) มวลสุทธิของกระจกในภาชนะบรรจุ (กิโลกรัม)
     7) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     9) ประเทศที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8536.61.91.000/KGM
8536.61.99.000/KGM