มอก. 969-2562   หัวนมยางสำหรับขวดนม (วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ธ.ค. 64)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง และเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหัวนมยางสำหรับขวดนม
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมหัวนมยางสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด
       “หัวนมยาง” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบกับขวดนมสำหรับให้ของเหลว เช่น นม น้ำ อาหารเหลว แก่ทารก ทำ จากยางธรรมชาติยางสังเคราะห์หรือส่วนผสมของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.969-2562

ข้อความในฉลาก
1. ที่เนื้อหัวนมยางที่ทำโดยกรรมวิธีอัดแบบหรือที่หัวนมยางทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่ภาชนะบรรจุหัวนมยางทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์
     2) จำนวน (กรณีบรรจุมากกว่า 1 อัน)
     3) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ
     4) วัสดุที่ใช้ทำ
     5) ข้อแนะนำในการใช้และเก็บรักษา
     6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย
3. ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1340
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3924.10.91.000/KGM
3924.10.99.000/KGM
3924.90.90.003/KGM
4014.90.10.001/KGM
4016.99.99.002/KGM