มอก. 2493 เล่ม 1-2554   ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 1 สำหรับการอุ่น (วันที่มีผลบังคับใช้ 3 ม.ค. 66)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะพลาสติกรวมฝา ที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับอาหารที่อุ่นในเตาไมโครเวฟ และต้องทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ภาชนะพลาสติก" 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมภาชนะพลาสติกที่ใช้ปรุงอาหารในเตาไมโครเวฟและภาชนะพลาสติกที่ใช้อุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟครั้งเดียวรวมทั้งภาชนะและ/หรือเครื่องใช้พลาสติกที่ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว

ภาชนะพลาสติก แบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทําเป็น 4 ชนิด ดังนี้
1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene) : PP
2. พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (poly(ethylene terephthalate)) : PET
5. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (poly(methyl methacrylate) : PMMA
6. พอลิเมทิลเพนทีน (poly(methyl pentene)) : PMP

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 2493 เล่ม 1-2554

ข้อความในฉลาก
ที่ภาชนะบรรจุภาชนะพลาสติกทุกภาชนะบรรจุหรือที่วัสดุห่อหุ้มภาชนะพลาสติกทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน แล้วแต่กรณี
     (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     (2) ชนิด ให้แสดงสัญลักษณ์พลาสติกตาม มอก. 1310 โดยทำเป็นตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติกบนตัวภาชนะและฝา (ถ้ามี)
     (3) ขนาด เป็นมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร หรือความจุ เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตรหรือเป็นลูกบาศก์เชนติเมตรหรือเป็นลิตร แล้วแต่กรณี
     (4) จำนวน เป็นใบ
     (5) อุณหภูมิใช้งานต่ำสุดและสูงสุด เป็นองศาเชลเซียส โดยทำเป็นตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติกบนตัวภาชนะและฝา (ถ้ามี)
     (6) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามวางใกล้เปลวไฟ
     (7) ข้อแนะนำในการใช้ เช่น หยุดใช้เมื่อรูปร่างและสีเปลี่ยนจากเดิม
     (8)  สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะและสัดส่วนตามภาคผนวก ข. โดยแสดงที่ตัวภาชนะเป็นตัวนูนขึ้นหรือลึกลงในผิวพลาสติก
      หมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก ข. มีขนาดเท่าใดหรือใช้สีใดก็ได้
     (9) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ
     (10) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1320,1321
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3923.10.90.000/KGM
3923.50.00.000/KGM
3923.90.90.090/KGM
3924.10.99.000/KGM