มอก. 2493 เล่ม 2-2556   ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 สำหรับการอุ่นครั้งเดียว (วันที่มีผลบังคับใช้ 3 ม.ค. 66)
ขอบข่าย
      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมภาชนะพลาสติก ฝา และส่วนประกอบอื่น ที่สัมผัสอาหาร ทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำากว่า 100 องศาเซลเซียส ทำขึ้นเพื่อใช้ครั้งเดียวจากวัสดุชั้นเดียวหรือหลายชั้น สำหรับใช้อุ่นในเตาไมโครเวฟ
      ภาชนะพลาสติก แบ่งตามชนิดพลาสติกที่ใช้ทำ (เฉพาะชั้นที่สัมผัสอาหาร) เป็น 3 ชนิด  ดังนี้
      1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene) : PP
      2. พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (poly(ethylene terephthalate)) : PET
      3. พอลิสไตรีน (polystyrene) : PS


บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 2493 เล่ม 2-2556

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุหรือที่วัสดุห่อหุ้มกาชนะพลาสติกทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     (2) ขนาค เป็นมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร หรือความจุ (ถ้ามี) เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตรหรือเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร หรือเป็นลิตร แล้วแต่กรณี
     (3) จำนวน
     (4) อุณหภูมิใช้งานต่ำสุดและสูงสุด เป็นองศาเซลเซียส
     (5) ข้อความ "ใช้ครั้งเดียว"
     (6) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงคำเดือน เช่น ห้ามวางใกล้เปลวไฟ
     (7) ข้อแนะนำในการใช้ (ถ้ามี)
     (8) เดือน ปีที่ทำและรหัสรุ่นที่ทำ
     (9)  ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

2. ที่ตัวภาชนะพลาสติกทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน โดยทำเป็นตัวนูนหรือลึกลงในผิวพลาสติกของตัวภาชนะและฝา (ถ้ามี)
     (1)  ชนิด ให้แสดงสัญลักษณ์พลาสติกตาม มอก. 1310
     (2)  สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะและสัดส่วนตามภาคผนวก ข. หรืออาจใช้สัญลักษณ์อื่นที่รับรองโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับหมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก ข. มีขนาดเท่าใดหรือใช้สีใดก็ได้
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1320,1321
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3923.10.90.000/KGM
3923.50.00.000/KGM
3923.90.90.090/KGM
3924.10.99.000/KGM