มอก. 3000 เล่ม 1-2562   เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 1 ชิงช้า ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 ธ.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณภาพเฉพาะด้านความปลอดภัยของชิงช้า ซึ่งไม่มีเครื่องเล่นอื่นต่อรวมอยู่ด้วย

เครื่องเล่นสนาม หมายถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหรือโครงสร้างสำหรับให้เด็กเล่น ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่ใช้เล่นของสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงเรียน สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

ชิงช้า หมายถึง เครื่องเล่นนั่งแกว่งไกว ติดตั้งโดยยึดติดกับพื้นอย่างถาวรและปลอดภัยในสนามเด็กเล่นตามสถานที่สาธารณะ มี 2 ประเภท คือ

  1. ชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง (single axis swing or to fro swing) หมายถึง ชิงช้าที่นั่งแขวนแกว่งได้โดยผู้เล่นในท่านั่งแกว่งไปหน้า-หลัง

  2. ชิงช้าหมุนรอบ (multi-axis swing or rotating swing) หมายถึง ชิงช้าที่มีที่นั่งแขวนแกว่งได้โดยผู้เล่นในท่านั่งในทิศทางต่าง ๆ หรือหมุนได้รอบ ๆ 

วัสดุทำจากโลหะ พลาสติก หรือ ไม้

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.3000 เล่ม 1-2562

                                                                                                                                             ไอเดีย กรอบ 11 รายการ | กรอบ, กรอบรูป, วอลเปเปอร์

ข้อความในฉลาก
  1. ที่ชิงช้าทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายที่ติดอย่างถาวร แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
      (2) ประเภทและชนิด
      (3) มวลสูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ำหนักได้ เป็น กิโลกรัม
      (4) ข้อความที่ระบุอายุของผู้เล่น เช่น สำหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี
      (5) เดือน ปี ที่ทำ
      (6) คำเตือนที่แสดงข้อความว่า "หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต"
      (7) รหัสรุ่นที่ทำ
      (8) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
  2. ต้องมีคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ง.
  3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

                                                                                           

 

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
9506.99.90.000/KGM
9508.22.00.000/C62