มอก. 3000 เล่ม 2-2562   เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 2 กระดานลื่น ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 ธ.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณภาพเฉพาะด้านความปลอดภัยของกระดานลื่นประเภทต่างๆ มีความสูงจากพื้นถึงพื้นยกระดับไม่เกิน 2 เมตร ซึ่งไม่มีเครื่องเล่นอื่นต่อรวมอยู่ด้วย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมกระดานลื่นประเภทต่างๆ ยกเว้นกระดานลื่นประเภทรางลูกกลิ้ง (roller slides)

วัสดุทำจากโลหะ พลาสติก หรือ ไม้

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.3000 เล่ม 2-2562

                                                                                                                        ไอเดีย กรอบ 11 รายการ | กรอบ, กรอบรูป, วอลเปเปอร์

ข้อความในฉลาก
1. ที่กระดานลื่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

    (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

    (2) ประเภท แบบ และส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน

    (3) ขนาดโครงสร้าง (playstructure) ความกว้าง x ความยาว x ความสูง เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร

    (4) มวลของกระดานลื่น เป็น กิโลกรัม

    (5) มวลสูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ำหนักได้ เป็น กิโลกรัม

    (6) พื้นที่ใช้เล่น ความกว้าง x ความยาว เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร

    (7) ข้อความที่ระบุอายุของผู้เล่น เช่น สำหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี

    (8) เดือน ปี ที่ทำ

    (9) คำเตือนที่แสดงข้อความว่า “หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”

    (10) รหัสรุ่นที่ทำ

    (11) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

2. ต้องมีคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ข. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค.

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
9506.99.90.000/KGM
9508.29.00.000/C62