มอก. 3000 เล่ม 3-2563   เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 3 ม้าหมุน (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 ธ.ค. 65)
ขอบข่าย
1. ม้าหมุน ยึดติดกับพื้นผิวอย่างปลอดภัย โดยไม่มีเครื่องเล่นอื่นต่อรวมอยู่ด้วย
     ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 500 mm

2. ไม่ครอบคลุมม้าหมุนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และม้าหมุนที่ไม่มีการนำไปติดตั้งแบบถาวร
    (ติดตั้งแบบชั่วคราว)

บทนิยาม

  1. เครื่องเล่นสนาม หมายถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหรือโครงสร้างสำหรับให้เด็กเล่นซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่ใช้เล่นของสถานทีสาธารณะต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
  2. ม้าหมุน (carousel) หมายถึง อุปกรณ์หมุน (rotating equipment) ที่ออกแบบและทำขึ้นให้เหมาะสมตามอายุสำหรับให้เด็กเล่น เช่น อายุ 3 ปี ถึง 5 ปี อายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี มีลักษณะของการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนในแนวระนาบ
  3. ม้าหมุนแบบ A หมายถึง ม้าหมุนแบบเก้าอี้หมุน มีมือจับให้ผู้เล่นยึดเกาะได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่มีราวกันตก มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 1
  4. ม้าหมุนแบบ B หมายถึง ม้าหมุนแบบดั้งเดิม ที่มีราวกันตก มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 2
  5. ม้าหมุนแบบ C หมายถึง ม้าหมุนแบบโหนหมุน มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่
  6. ม้าหมุนแบบ D หมายถึง ม้าหมุนแบบเคลื่อนด้วยล้อ ที่มีล้อขับเคลื่อนที่เป็นอิสระ หรือขับเคลื่อนโดยใช้กำลังขาหรือใช้กำลังแขนปั่น มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่
  7. ม้าหมุนแบบ E หมายถึง ม้าหมุนแบบจานหมุนขนาดใหญ่ ที่มีราวกันตก มีลักษณะโดยทั่วไปดังรูปที่ 5

วัสดุทำจากโลหะ พลาสติก หรือ ไม้

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.3000 เล่ม 3-2563

                                                                                                                    ไอเดีย กรอบ 11 รายการ | กรอบ, กรอบรูป, วอลเปเปอร์

ข้อความในฉลาก
1. ที่ม้าหมุน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

    (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

    (2) แบบ

    (3) ขนาดโครงสร้าง (playstructure) ความกว้าง x ความยาว x ความสูง เป็น มิลลิเมตร หรือเชนติเมตร หรือเมตร

    (4) มวลสูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ำหนักได้ เป็น กิโลกรัม

    (5) พื้นที่ใช้เล่น ความกว้าง x ความยาว เป็น มิลลิเมตร หรือเชนติเมตร หรือเมตร

    (6) ข้อความที่ระบุอายุของผู้เล่น เช่น สำหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี

    (7) เดือน ปี ที่ทำ

    (8) คำเตือนที่แสดงข้อความว่า "หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”

    (9) รหัสรุ่นที่ทำ

   (10) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

   หมายเหตุ ข้อ (8) ให้ใช้ตัวอักษรสีตัดกับสีพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 mm

2. ต้องมีคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทย และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
9506.99.90.000/KGM
9508.22.00.000/C62