มอก. 3000 เล่ม 4-2563   เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 4 อุปกรณ์โยก (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 ธ.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุม

1. อุปกรณ์โยก เช่น กระดานหก ม้าโยก เครื่องเล่นสปริง ที่ยึดติดกับพื้นผิวอย่างปลอดภัย โดยไม่มีเครื่องเล่นอื่นต่อรวมอยู่ด้วย

2. ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์โยกที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และอุปกรณ์โยกที่ไม่มีการนำไปติดตังแบบถาวร (ติดตั้งแบบชั่วคราว)

วัสดุทำจากโลหะ พลาสติก หรือ ไม้

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.3000 เล่ม 4-2563

                                                                                                                                        ไอเดีย กรอบ 11 รายการ | กรอบ, กรอบรูป, วอลเปเปอร์

ข้อความในฉลาก
1. ที่อุปกรณ์โยก อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

     2) ประเภทและแบบ

     3) ขนาดโครงสร้าง (playstructure) ความกว้าง x ความยาว x ความสูง เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร

     4) มวลสูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ำหนักได้ เป็น กิโลกรัม

     5) พื้นที่ใช้เล่น ความกว้าง x ความยาว เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร

     6) ข้อความที่ระบุอายุของผู้เล่น เช่น สำหรับเด็กอายุ 5 ปี ขึ้นไป ถึง 12 ปี

     7) เดือน ปี ที่ทำ

     8) คำเตือนที่แสดงข้อความว่า "หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต"

     9) รหัสรุ่นที่ท่า

     10) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

      หมายเหตุ ข้อ 1 (8) ให้ใช้ตัวอักษรสีตัดกับสีพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 mm

2. ต้องมีคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ข. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค.

3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
9506.99.90.000/KGM
9508.29.00.000/C62