มอก. 685 เล่ม 1-2562   ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัยของของเล่นสําหรับเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของเล่น

บทนิยาม

ของเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให็เด็กเล่น

เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํามาเล่นโดยลําพังตัวมันเอง หรือต้อง ใช้ร่วมกับของเล่น โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการประกอบ

บทนิยาม ข้อยกเว้น และรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.685 เล่ม 1-2562

ข้อความในฉลาก
 

6.1 ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่ทำและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นนภาษาไทยให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

      (1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

      (2) อายุผู้เล่น หรืออายุจํากัดของผู้เล่น ตามข้อ 6.6.1

      (3) คำเตือน ตามข้อ 6.6

      (4) เดือน ปีที่ทำ

6.2 ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่นำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

      (1) ชื่อผู้นําเข้าและสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

      (2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และประเทศที่ทำ

      (3) อายุผู้เล่น หรืออายุจํากัดของผู้เล่น ตามข้อ 6.6.1

      (4) คำเตือน ตามข้อ 6.6

      (5) เดือน ปีที่ทำ หรือนำเข้า

6.3 ในกรณีที่เป็นของเล่นเพื่อสงไปจำหน่ายต่างประเทศ ฉลากให้เป็น ไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ทํากับผู้ซื้อ

6.4 ตัวเลขและอักษรที่ใช้ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1 mm ยกเว้นรายละเอียดตามข้อ 6.1(2) ข้อ 6.1(3) ข้อ 6.2(3) และ ข้อ 6.2(4) ต้องสูงไม่น้อยกว่า 3 mm โดยคําว่า “คําเตือน” ให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาและสูง ไม่น้อยกว่า 4 mm

6.5 การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตามข้อ 6.1(2) ข้อ 6.1(3) ข้อ 6.2(3) และ ข้อ 6.2(4) ต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งทําให้รายละเอียดที่แสดงไว้อ่านได้ชัดเจน

6.6 คําเตือน ของเล่นที่มีลักษณะหรือประกอบด้วยชิ้นส่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายต้องมีคำว่า “คําเตือน

      รายละเอียดคำเตือนของผลิตภัณฑ์ของเล่น ให้ดูเพิ่มเติม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.685 เล่ม 1-2562

6.7 เอกสารแนะนำวิธีเล่น

      ของเล่นต่อไปนี้ต้องมีเอกสารแนะนำวิธีเล่น

      6.7.1 ของเล่นที่มีปลายแหลม หรือขอบคม

      6.7.2 ของเล่นพุ่งหรือยิง

      6.7.3 ของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งให้ความร้อนอื่นและใช้งานได้อย่างของจริง

      6.7.4 ของเล่นที่ต้องใช้กาว และ/หรือตัวทำละลาย

      6.7.5 จักรยานของเล่น - ต้องมีข้อแนะนำในการบํารุงรักษาด้วย และหากเป็นจักรยานที่ประกอบเองได้ต้องมีคู่มือแสดงวิธีการประกอบด้วย

6.8 กรณีที่ฉลากระบุถึงสมรรถนะของของเล่น ของเล่นนั้นต้องมีสมรรถนะตามที่ระบุ

                                                                                                                                     ไอเดีย กรอบ 11 รายการ | กรอบ, กรอบรูป, วอลเปเปอร์

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3407.00.10.001/KGM
8711.60.12.999/KGM
8711.60.92.000/C62
8712.00.20.000/C62
8712.00.20.999/KGM
9503.00.10.001/KGM
9503.00.10.090/KGM
9503.00.21.000/C62
9503.00.22.000/KGM
9503.00.29.000/KGM
9503.00.30.000/KGM
9503.00.40.000/KGM
    9503.00.50.000/KGM
9503.00.60.000/C62
9503.00.70.000/C62
9503.00.80.000/C62
9503.00.91.000/C62
9503.00.92.000/KGM
9503.00.93.000/C62
9503.00.94.000/C62
9503.00.99.000/C62
9504.50.90.000/C62
9504.90.95.000/C62
9504.90.99.000/C62