มอก. 183-2562   โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 ก.พ. 66)
ขอบข่าย
          ครอบคลุมเฉพาะสตาร์ตเตอร์ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่มีการอุ่นไส้ก่อน (pre-heat) และสตาร์ตเตอร์ที่ใช้กับดวงโคมฟลูออเรสเซนซ์ประเภท II
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.183-2562

ข้อความในฉลาก
1. พิสัยกำลังไฟฟ้าของหลอด วัตต์ W พิสัยของอุณหภูมิที่ประสงค์ (ถ้ามี)
2. ประเภท ชนิด หรือหมายเลขอ้างอิงตามแค็ดตาล๊อก
3. ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8536.50.99.001/KGM