มอก. 2532-2563   สีสังเคราะห์ : สีแอซิด (วันที่มีผลบังคับใช้ 19 ส.ค. 66)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะความปลอดภัยของสีสังเคราะห์ : สีแอซิด สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องหนัง ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “สีแอซิด”
สีแอซิด (acid dye) หมายถึง สีย้อมสังเคราะห์ที่แสดงประจุลบเมื่อละลายน้ำ สามารถจับติดเส้นใยโปรตีน และเส้นใยพอลิแอไมด์ ใช้ย้อมในภาวะที่เป็นกรด
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2532-2563

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุสีแอซิดทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) ชื่อเฉพาะของสีประกอบด้วยชื่อทางการค้าและเฉดสี 
     3) น้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม
     4) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีสารพิษ ห้ามรับประทาน
     5) รหัสรุ่นที่ทำและปีที่ทำ
2. ต้องมีข้อแนะนำการใช้งานของผู้ทำเป็นภาษาไทย
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วยต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1360
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3204.12.10.000/KGM