มอก. 60335 เล่ม 2(32)-2564   ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(32) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวดร่างกาย (วันที่มีผลบังคับใช้ 16 พ.ค. 66)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องนวดร่างกาย สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีจุดประสงค์การใช้ที่คล้ายกัน โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟสเดียว และ 480 V สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยตามปกติ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม อาจเป็นต้นกำเนิดอันตรายต่อสาธารณะ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้คนทั่วไปใช้ในร้านค้า ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม เป็นต้น อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น บรรยากาศมีการกัดกร่อนหรือการระเบิด (ฝุ่น ไอระเหยหรือก๊าซ)

- เครื่องใช้ไฟฟ้าบริบาลเท้า (electric foot care appliance) ซึ่งไม่มีมอเตอร์บรรจุอยู่ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นสำหรับบริบาลผิวหนัง (skin) หรือเส้นผม (hair) (IEC 60335-2-23)

- เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการเสริมสวยคน (beauty care of person) ที่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัย ในเชิงพาณิชย์และที่คล้ายกัน (IEC 60335-2-115)

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 60335 เล่ม 2(32)-2564

ข้อความในฉลาก
รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60335-2-32:2019 ข้อ 7

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1220
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
9019.10.10.000/KGM