มอก. 2622-2556   ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร (วันที่มีผลบังคับใช้ 2 เม.ย. 66)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะภาชนะและเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะและด้านที่สัมผัสอาหารโดยตรงเคลือบด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์ที่ใช้ประกอบอาหารด้วยความร้อน แต่ไม่รวมถึงภาชนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบอาหารด้วยความร้อนจากไฟฟ้าโดยตรง

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2622-2556

ข้อความในฉลาก
5.1 ที่ภาชนะและเครื่องใช้ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ขนาดระบุ เป็นเซนติเมตร และ/หรือ ความจุ เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร

(2) ชื่อผู้ทำ โรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

5.2 ที่ภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อภาชนะและเครื่องใช้ทุกชิ้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

(2) วัสดุที่ใช้เคลือบ

(3) ขนาดระบุ เป็นเซนติเมตร และ/หรือ ความจุเป็นลูกบาศก์เดซิเมตร (ฉพาะภาชนะ)

(4) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด เป็นองศาเซลเซียส

(5) วัน เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ

(6) วิธีใช้และข้อควรระวัง

(7) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7323.91.10.000/KGM
7323.93.10.090/KGM
7323.99.10.000/KGM
7418.10.30.000/KGM
7615.10.90.000/KGM
8215.10.00.000/KGM
8215.20.00.000/KGM
8215.99.00.001/KGM