มอก. 540-2564   ออกซิเจนทางการแพทย์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 7 ส.ค. 66)
ขอบข่าย
        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะออกซิเจนที่ใช้ในการแพทย์
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.540-2564

 

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุออกซิเจนหรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภายชนะบรรจุทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน
     1) ในกรณีที่เป็นท่อบรรจุออกซิเจน
          1.1) ที่ท่อ
                   (1) เครื่องหมายกากบาทสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีแดงบนส่วนไหล่ และคำว่า “ออกซิเจนทางการแพทย์” และสูตรเคมี “O2” โดยใช้อักษรสีขาวที่ท่อ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
                  (2) ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อ้างอิงที่ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ 27ºC
          1.2) ฉลากที่ติดมากับท่อ
                  (1) ความดันเกจของออกซิเจนที่บรรจุ เป็นเมกะพาสคัล
                  (2) สัญลักษณ์ “UN 1072”
                  (3) วันเดือนปี ที่บรรจุ หรือรหัสรุ่นที่บรรจุ
                  (4) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงคำแนะนำในการเก็บและการใช้อย่างปลอดภัย เช่น “ห้ามใช้สารหล่อลื่นกับข้อต่อ” “เก็บในที่ร่มและที่มีอากาศถ่ายเท”
                  (5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และชื่อผู้บรรจุ และชื่อผู้จัดจำหน่าย หรือชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     2) ในกรณีที่เป็นถังเก็บออกซิเจนเหลว
          2.1) คำว่า “ออกซิเจนทางการแพทย์” และ สูตรเคมี “O2” โดยใช้อักษรสีดำ
          2.2) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ ห้ามนำสารไวไฟเข้าใกล้
          2.3) สัญลักษณ์ “UN 1073”
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1340
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
2804.40.00.001/KGM