มอก. 50-2565   เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน (วันที่มีผลบังคับใช้ )
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม
 1.1 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ทำโดยนำเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นไปเคลือบด้วยสารที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสังกะสี เพื่อปรับปรุงสมบัติการป้องกันสนิม และอาจนำไปผ่านกรรมวิธีทางเคมี การเคลือบ             น้ำมัน เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานมากขึ้น มีทั้งที่ส่งมอบเป็นแผ่น เป็นม้วน และเป็นลูกฟูก
 1.2 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ที่มีความหนาไม่เกิน 3.20 mm
 1.3 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นลูกฟูก ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.11 mm ชนิดแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ ที่มี ระยะระหว่างลอน 76 mm ความสูงของลอน 18 mm และชนิดแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก ที่มีระยะระหว่างลอน 32 mm ความสูงของลอน 9 mm
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุม 
 2.1 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และอบเพื่อให้เกิดชั้น เคลือบที่เป็นโลหะเจือของสังกะสีและเหล็ก (GALVANNEAL)
 2.2 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนสำหรับงานรถยนต์ที่ได้ กำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
 2.3 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมโลหะอื่น ที่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว เช่น เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
      เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ 1) เหล็กแผ่นม้วน 2) เหล็กแผ่นแถบ 3) เหล็กแผ่นตัด 4) เหล็กแผ่นลูกฟูก ลอนใหญ่5) เหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก
      มี 11 ชั้นคุณภาพ SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า 270 MPa ยกเว้นชั้นคุณภาพ SGCH ที่ไม่ควบคุม
              พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็กแผ่น ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้พิจารณา รายละเอียดตาม มอก.50-2565

 

ข้อความในฉลาก
ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนทุกม้วน และที่มัดของเหล็กแผ่นตัดหรือเหล็กแผ่นลูกฟูกทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน หรือหลุดลอกง่าย 
1) ชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพ สัญลักษณ์ผิวเคลือบสำเร็จ สัญลักษณ์กรรมวิธีทางเคมี สัญลักษณ์การเคลือบน้ำมัน และสัญลักษณ์มวลเคลือบหรือมวลเคลือบเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เหล็กแผ่นม้วนขอบตัด SGCC Z S NC O 120
2) รหัสรุ่น หรือวันเดือนปีที่ทำ
3) การแสดงมิติ
    - มิติของเหล็กแผ่นม้วน ให้แสดงด้วยความหนาระบุและความกว้าง หน่วยเป็นมิลลิเมตร
    - มิติของเหล็กแผ่นตัดและเหล็กแผ่นลูกฟูก ให้แสดงด้วยความหนาระบุ ความกว้าง และความยาว หน่วยเป็นมิลลิเมตร (กรณีเป็นเหล็กแผ่นลูกฟูก ให้แสดงความกว้างทั้งก่อนและหลังขึ้นลอน)
4) จำนวนแผ่นในมัด (กรณีเหล็กแผ่นตัดและเหล็กแผ่นลูกฟูก) หรือมวลเป็นกิโลกรัม (กรณีเหล็กแผ่นม้วน)
5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเครื่อง หมายการค้าจดทะเบียน
6) ประเทศที่ทำ
หมายเหตุ
(1) ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง ประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
(2) กรณีชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นชื่อเดียวกัน ให้แสดงเพียงชื่อเดียว หรือเครื่องหมายเดียว

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1110
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7210.41.11.000/KGM
7210.41.12.000/KGM
7210.41.19.000/KGM
7210.49.11.090/KGM
7210.49.14.090/KGM
7210.49.15.090/KGM
7210.49.16.090/KGM
7210.49.17.012/KGM
7210.49.17.013/KGM
7210.49.17.021/KGM
7210.49.17.022/KGM
7210.49.17.023/KGM
7210.49.17.024/KGM
7210.49.17.031/KGM
7210.49.17.032/KGM
7210.49.17.033/KGM
7210.49.17.034/KGM
7210.49.17.090/KGM
7210.49.18.012/KGM
7210.49.18.021/KGM
7210.49.18.031/KGM
7210.49.18.090/KGM
7210.49.19.012/KGM
7210.49.19.021/KGM
7210.49.19.031/KGM
    7210.49.19.090/KGM
7210.70.19.010/KGM
7210.70.19.090/KGM
7210.70.99.010/KGM
7210.70.99.090/KGM
7212.30.11.012/KGM
7212.30.11.021/KGM
7212.30.11.031/KGM
7212.30.11.090/KGM
7212.30.12.012/KGM
7212.30.12.021/KGM
7212.30.12.031/KGM
7212.30.12.090/KGM
7212.30.13.011/KGM
7212.30.13.090/KGM
7212.30.19.011/KGM
7212.30.19.090/KGM
7225.92.90.011/KGM
7225.92.90.012/KGM
7225.92.90.013/KGM
7225.92.90.014/KGM
7225.92.90.090/KGM
7226.99.11.090/KGM
7226.99.91.090/KGM