มอก. 3018-2563   รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 67)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมยานยนต์ที่อยู่ภายใต้ประเภท M1 M2 N1 N2 ตาม มอก. 2390
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด และมีมวลอ้างอิงไม่เกิน 2 610 kg ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า
"รถยนต์"


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กาหนดคุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณ
ของสารมลพิษ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ และระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ โดยที่
การทดสอบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถนาไปขยายขอบข่ายการรับรองครอบคลุม
ถึงยานยนต์ประเภท M1 M2 N1 N2 ซึ่งมีมวลอ้างอิงไม่เกิน 2 840 kg ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ และสามารถนาไปขยายขอบข่ายการรับรองครอบคลุมถึงยานยนต์
เฉพาะกิจประเภท M1 M2 N1 N2 โดยไม่จากัดมวลอ้างอิง


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ยกเว้น
รถยนต์ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด
ระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้


น้ามันดีเซลในที่นี้ให้รวมถึงน้ามันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.3018-2563

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8702.10.60.000/C62
8702.20.50.000/C62
8703.31.43.000/C62
8703.31.44.000/C62
8703.31.45.000/C62
8703.31.46.000/C62
8703.31.47.000/C62
8703.31.51.000/C62
8703.31.59.000/C62
8703.32.51.000/C62
8703.32.52.000/C62
8703.32.53.000/C62
8703.32.54.000/C62
8703.32.61.000/C62
8703.32.62.000/C62
8703.32.63.000/C62
8703.32.71.000/C62
8703.32.72.000/C62
8703.32.73.000/C62
8703.32.74.000/C62
8703.32.75.000/C62
8703.32.76.000/C62
8703.32.81.000/C62
8703.32.82.000/C62
8703.32.83.000/C62
8703.33.51.000/C62
8703.33.52.000/C62
8703.33.53.000/C62
8703.33.54.000/C62
8703.33.61.000/C62
    8703.33.62.000/C62
8703.33.71.000/C62
8703.33.72.000/C62
8703.33.80.000/C62
8703.33.90.000/C62
8703.50.34.000/C62
8703.50.35.000/C62
8703.50.36.000/C62
8703.50.41.000/C62
8703.50.42.000/C62
8703.50.43.000/C62
8703.50.44.000/C62
8703.50.45.000/C62
8703.50.46.000/C62
8703.50.47.000/C62
8703.50.51.000/C62
8703.50.52.000/C62
8703.50.53.000/C62
8703.50.54.000/C62
8703.50.55.000/C62
8703.50.56.000/C62
8703.50.57.000/C62
8703.50.58.000/C62
8703.50.61.000/C62
8703.50.62.000/C62
8703.50.63.000/C62
8703.50.64.000/C62
8703.50.65.000/C62
8703.50.66.000/C62
8703.50.67.000/C62
    8703.50.71.000/C62
8703.50.72.000/C62
8703.50.73.000/C62
8703.50.74.000/C62
8703.50.75.000/C62
8703.50.76.000/C62
8703.50.77.000/C62
8703.50.81.000/C62
8703.50.82.000/C62
8703.50.83.000/C62
8703.50.84.000/C62
8703.50.85.000/C62
8703.50.86.000/C62
8703.50.87.000/C62
8703.50.91.000/C62
8703.50.92.000/C62
8703.50.93.000/C62
8703.50.94.000/C62
8703.50.95.000/C62
8703.50.96.000/C62
8703.50.97.000/C62
8703.70.34.000/C62
8703.70.35.000/C62
8703.70.36.000/C62
8703.70.41.000/C62
8703.70.42.000/C62
8703.70.43.000/C62
8703.70.44.000/C62
8703.70.45.000/C62
8703.70.46.000/C62
    8703.70.47.000/C62
8703.70.51.000/C62
8703.70.52.000/C62
8703.70.53.000/C62
8703.70.54.000/C62
8703.70.55.000/C62
8703.70.56.000/C62
8703.70.57.000/C62
8703.70.58.000/C62
8703.70.61.000/C62
8703.70.62.000/C62
8703.70.63.000/C62
8703.70.64.000/C62
8703.70.65.000/C62
8703.70.66.000/C62
8703.70.67.000/C62
8703.70.71.000/C62
8703.70.72.000/C62
8703.70.73.000/C62
8703.70.74.000/C62
8703.70.75.000/C62
8703.70.76.000/C62
8703.70.77.000/C62
8703.70.81.000/C62
8703.70.82.000/C62
8703.70.83.000/C62
8703.70.84.000/C62
8703.70.85.000/C62
8703.70.86.000/C62
8703.70.87.000/C62
    8703.70.91.000/C62
8703.70.92.000/C62
8703.70.93.000/C62
8703.70.94.000/C62
8703.70.95.000/C62
8703.70.96.000/C62
8703.70.97.000/C62
8704.10.31.000/C62
8704.21.21.000/C62
8704.21.22.000/C62
8704.21.23.000/C62
8704.21.24.000/C62
8704.21.25.000/C62
8704.21.26.000/C62
8704.21.29.000/C62
8704.41.26.000/C62
8704.90.91.000/C62
8706.00.19.000/C62
8706.00.21.000/C62
8706.00.22.000/C62
8706.00.32.000/C62
8706.00.33.000/C62
8706.00.39.000/C62
8706.00.41.000/C62
8706.00.50.000/C62