มอก. 3043-2563   รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 67)
ขอบข่าย
    1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ที่อยู่ภายใต้ประเภท M1 M2 N1 และ N2 อ้างอิงตาม
มอก. 2390 ที่มีมวลอ้างอิงมากกว่า 2 610 kg และยานยนต์ที่อยู่ภายใต้ประเภท M3 และ N3 ซึ่งต่อไปใน
มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “รถยนต์”
    1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณ
ของสารมลพิษ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ และระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ
โดยที่การทดสอบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถนำไปขยายขอบข่ายการรับรอง
สำหรับกรณีรถยนต์ประกอบไม่สมบูรณ์ (incomplete vehicle) ที่มีมวลอ้างอิงน้อยกว่า 2 610 kg หากระบุ
ได้ว่าชุดตัวถังของรถยนต์ประกอบสมบูรณ์มีมวลอ้างอิงมากกว่า 2 610 kg
    1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถนำไปขยายขอบข่ายการรับรองสำหรับรถยนต์ที่มีมวลอ้างอิง
มากกว่า 2 380 kg และสำหรับยานยนต์ประเภท M1 N1 ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านก๊าซเรือนกระจกและ
การใช้เชื้อเพลิงใน UN Regulation No. 49 Revision 6 Annex 12 Appendix 1
    1.4 ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกับรถยนต์ที่มีมวลอ้างอิงสูงสุดไม่เกิน 2 840 kg ที่ได้รับการขยาย
ขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้
    1.5 แนวทางการนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไปใช้ให้เป็นไปตามตาราง ก.1 ในภาคผนวก ก.
มอก. 3043-2563
    1.6 การรับรองแบบที่เท่าเทียมกัน
ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ไม่ต้องขอการรับรองหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ที่มีผลบังคับใช้อยู่
    (1) เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ติดตั้งบนยานยนต์
ประเภท N1
    (2) ยานยนต์ประเภท N1 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
การรับรองที่เท่าเทียมกันตามข้อ 1.6 ไม่ให้นำมาใช้สำหรับกรณียานยนต์และเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วม
    1.7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง
และเกณฑ์การตัดสินและการทดสอบ ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 โดยนำข้อกำหนด
ทางเทคนิคที่ระบุไว้ในมาตรฐานมาใช้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้ถือเอกสาร UN Regulation No. 49 Revision 7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.3043-2563

ข้อความในฉลาก
ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ทุกคัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและถาวรตลอดอายุการใช้งาน
รถยนต์

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8701.21.90.000/C62
8701.22.90.000/C62
8701.23.90.000/C62
8701.24.90.000/C62
8701.29.90.000/C62
8702.30.50.000/C62
8702.30.61.000/C62
8702.30.69.000/C62
8702.30.91.000/C62
8702.30.99.000/C62
8702.40.50.000/C62
8702.40.61.000/C62
8702.40.69.000/C62
8702.40.91.000/C62
8702.40.99.000/C62
8702.90.40.000/C62
8702.90.51.000/C62
8702.90.59.000/C62
8702.90.61.000/C62
    8702.90.69.000/C62
8702.90.71.000/C62
8702.90.79.000/C62
8702.90.80.000/C62
8702.90.90.000/C62
8704.10.31.000/C62
8704.10.32.000/C62
8704.10.33.000/C62
8704.10.34.000/C62
8704.10.35.000/C62
8704.10.36.000/C62
8704.10.37.000/C62
8704.31.21.000/C62
8704.31.22.000/C62
8704.31.23.000/C62
8704.31.24.000/C62
8704.31.25.000/C62
8704.31.29.000/C62
8704.32.21.000/C62
    8704.32.22.000/C62
8704.32.23.000/C62
8704.32.24.000/C62
8704.32.25.000/C62
8704.32.29.000/C62
8704.32.41.000/C62
8704.32.42.000/C62
8704.32.43.000/C62
8704.32.44.000/C62
8704.32.45.000/C62
8704.32.48.000/C62
8704.32.49.000/C62
8704.32.61.000/C62
8704.32.62.000/C62
8704.32.63.000/C62
8704.32.64.000/C62
8704.32.65.000/C62
8704.32.69.000/C62
8704.32.81.000/C62
    8704.32.82.000/C62
8704.32.83.000/C62
8704.32.84.000/C62
8704.32.85.000/C62
8704.32.86.000/C62
8704.32.89.000/C62
8704.32.93.000/C62
8704.32.94.000/C62
8704.32.95.000/C62
8704.32.96.000/C62
8704.32.97.000/C62
8704.32.98.000/C62
8704.32.99.000/C62
8704.90.91.000/C62
8704.90.92.000/C62
8704.90.93.000/C62
8704.90.94.000/C62
8704.90.95.000/C62
8705.10.00.000/C62
    8705.20.00.000/C62
8705.30.00.000/C62
8705.40.00.000/C62
8705.90.50.000/C62
8705.90.60.000/C62
8705.90.90.001/C62
8705.90.90.090/C62
8706.00.19.000/C62
8706.00.21.000/C62
8706.00.22.000/C62
8706.00.23.000/C62
8706.00.41.000/C62
8706.00.42.000/C62
8706.00.50.000/C62