มอก. 3046-2563   รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 67)
ขอบข่าย
    1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ที่อยู่ภายใต้
ประเภท M1 M2 N1 และ N2 อ้างอิงตาม มอก. 2390 ที่มีมวลอ้างอิงมากกว่า 2 610 kg และยานยนต์ที่อยู่
ภายใต้ประเภท M3 และ N3 ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “รถยนต์”
    1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณ
ของสารมลพิษ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ และระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ โดย
ที่การทดสอบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถนำไปขยายขอบข่ายการรับรองสำหรับ
กรณีรถยนต์ประกอบไม่สมบูรณ์ (incomplete vehicle) ที่มีมวลอ้างอิงน้อยกว่า 2 610 kg หากระบุได้ว่าชุด
ตัวถังของรถยนต์ประกอบสมบูรณ์มีมวลอ้างอิงมากกว่า 2 610 kg
    1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถนำไปขยายขอบข่ายการรับรองสำหรับรถยนต์ที่มีมวลอ้างอิง
มากกว่า 2 380 kg และสำหรับยานยนต์ประเภท M1 N1 ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านก๊าซเรือนกระจกและ
การใช้เชื้อเพลิงใน UN Regulation No. 49 Revision 6 Annex 12 Appendix 1
    1.4 ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกับรถยนต์ที่มีมวลอ้างอิงสูงสุดไม่เกิน 2 840 kg ที่ได้รับการขยาย
ขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
การอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้อยู่
    1.5 แนวทางการนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไปใช้ให้เป็นไปตามตาราง ก.1 ในภาคผนวก ก.
    1.6 การรับรองแบบที่เท่าเทียมกัน
ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ไม่ต้องขอการรับรองหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย :
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ที่มีผลบังคับใช้อยู่
    (1) เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนยานยนต์ประเภท N1 N2 และ M2 ที่ใช้น้ำมันดีเซล
    (2) ยานยนต์ประเภท N1 N2 และ M2 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดที่ใช้น้ำมันดีเซล
มอก. 3046-2563
การรับรองที่เท่าเทียมกันตามข้อ 1.6 ไม่ให้นำมาใช้สำหรับกรณียานยนต์และเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วม
    1.7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง
และเกณฑ์การตัดสินและการทดสอบ ให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 49 Revision 7 โดยนำข้อกำหนด
ทางเทคนิคที่ระบุไว้ในมาตรฐานมาใช้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้ถือเอกสาร UN Regulation No. 49 Revision 7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.3046-2563

ข้อความในฉลาก
ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ทุกคัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและถาวรตลอดอายุการใช้งาน
รถยนต์

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8701.21.90.000/C62
8701.22.90.000/C62
8701.23.90.000/C62
8701.24.90.000/C62
8701.29.90.000/C62
8702.10.60.000/C62
8702.10.71.000/C62
8702.10.72.000/C62
8702.10.79.000/C62
8702.10.81.000/C62
8702.10.82.000/C62
8702.10.89.000/C62
8702.10.91.000/C62
8702.10.99.000/C62
8702.20.50.000/C62
8702.20.61.000/C62
8702.20.69.000/C62
8702.20.71.000/C62
8702.20.72.000/C62
    8702.20.79.000/C62
8702.20.91.000/C62
8702.20.99.000/C62
8704.10.31.000/C62
8704.10.32.000/C62
8704.10.33.000/C62
8704.10.34.000/C62
8704.10.35.000/C62
8704.10.36.000/C62
8704.10.37.000/C62
8704.21.21.000/C62
8704.21.22.000/C62
8704.21.23.000/C62
8704.21.24.000/C62
8704.21.25.000/C62
8704.21.29.000/C62
8704.22.21.000/C62
8704.22.22.000/C62
8704.22.23.000/C62
    8704.22.24.000/C62
8704.22.25.000/C62
8704.22.29.000/C62
8704.22.41.000/C62
8704.22.42.000/C62
8704.22.43.000/C62
8704.22.45.000/C62
8704.22.46.000/C62
8704.22.47.000/C62
8704.22.51.000/C62
8704.22.59.000/C62
8704.23.21.000/C62
8704.23.22.000/C62
8704.23.23.000/C62
8704.23.24.000/C62
8704.23.25.000/C62
8704.23.29.000/C62
8704.23.61.000/C62
8704.23.62.000/C62
    8704.23.63.000/C62
8704.23.64.000/C62
8704.23.65.000/C62
8704.23.66.000/C62
8704.23.69.000/C62
8704.23.81.000/C62
8704.23.82.000/C62
8704.23.84.000/C62
8704.23.85.000/C62
8704.23.86.000/C62
8704.23.89.000/C62
8704.90.91.000/C62
8704.90.92.000/C62
8704.90.93.000/C62
8704.90.94.000/C62
8704.90.95.000/C62
8705.10.00.000/C62
8705.20.00.000/C62
8705.30.00.000/C62
    8705.40.00.000/C62
8705.90.50.000/C62
8705.90.60.000/C62
8705.90.90.001/C62
8705.90.90.090/C62
8706.00.11.000/C62
8706.00.19.000/C62
8706.00.21.000/C62
8706.00.22.000/C62
8706.00.23.000/C62
8706.00.31.000/C62
8706.00.41.000/C62
8706.00.42.000/C62
8706.00.50.000/C62