มอก. 539-2564   คาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 ธ.ค. 66)
ขอบข่าย
            มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์เท่านั้น
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.539-2564

 

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุหรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน
     1) ในกรณีที่เป็นท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์
          1.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้และสูตรเคมี “CO2” โดยใช้อักษรสีขาวที่ตัวภาชนะบรรจุขนาดสูง ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะ
          1.2) เครื่องหมายกากบาทสีขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวบนไหล่
          1.3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม
          1.4) วัน เดือน ปี ที่บรรจุ
          1.5) คำแนะนำในการเก็บ ข้อควรระวังในการใช้และการขนย้าย
          1.6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้จัดจำหน่าย พร้อมสถานที่ตั้ง
     2) ในกรณีที่เป็นถังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
          2.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้และสูตรเคมี “CO2
          2.2) ข้อความหรือเครื่องหมายเครื่องหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามเข้าใกล้
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้อนด้วย

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1340
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
2811.21.00.090/KGM