มอก. 2721-2560   ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (วันที่มีผลบังคับใช้ 24 ก.ย. 62)
ขอบข่าย
                 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกและความต้านทานการหมุนของยางล้อ แบบสูบลมใหม่ สําหรับรถยนต์รถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงแบบ C1 C2 และ C3 ตาม UN Regulation No.117 Revision 3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม amendment 2 ข้อ 1 บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2721-2560
                 เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นมาตรฐานของค่าที่ได้จากการทดสอบของผลิตภัณฑ์ใน มอก.2718 และ มอก.2719 จึงไม่มี พิกัดฯ รหัสสถิต

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง

  • ยางล้อที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นอะไหล่หรือใช้งานชั่วคราว
  • ยางล้อสำหรับขนาดวงล้อเล็กกว่าหรือเท่ากับ 10 นิ้ว (254 มิลลิเมตร) หรือ ขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 25 นิ้ว (635 มิลลิเมตร)
  • ยางล้อที่ออกแบบเพื่อการแข่งขัน
  • ยางล้อที่มีขีดจำกัดความเร็วสูงสุดน้อยกว่า 80 km/h
  • ยางล้อแบบ Professional off-road
ข้อความในฉลาก
ที่สติ๊กเกอร์จะต้องเป็นไปตามรูปตัวอย่างฉลากความหมายของตัวอย่างฉลากดังนี้

รูปที่ 1 ความต้านทานการหมุน
รูปที่ 2 ความสามารถในการเบรกเมื่อเปรียบเทียบ กับยางมาตรฐานบนพื้นเปียก
รูปที่ 3 เสียงจากยางที่สัมผัสกับพื้นถนน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
4011.10.00.000/C62
4011.20.11.000/C62
4011.20.12.000/C62
4011.20.13.000/C62
4011.20.19.000/C62
4011.20.90.001/C62
4011.20.90.090/C62
4011.90.10.000/C62
8708.70.21.000/KGM
8708.70.22.000/KGM
8708.70.23.000/KGM
8708.70.29.000/KGM