มอก. 1463-2556   เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 ก.ย. 60)
ขอบข่าย
- เป็นเครื่องซักผ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์การใช้ที่คล้ายกัน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V กระแสสลับเฟสเดียว และไม่เกิน 480 V สำหรับเครื่องซักผ้าอื่นๆ และยังรวมถึง
- เป็นเครื่องซักผ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยที่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก
- เครื่องซักผ้าที่มีเจตนาให้บุคคลทั่วไปใช้ในร้าน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม


ไม่ครอบคลุมถึง
- เครื่องซักผ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในงานอุตสาหกรรม (ISO 10472-2) เครื่องซักผ้าที่มีเจตนาให้ใช้งานในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น มีบรรยากาศที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อน หรือการระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.1463-2556

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
3) แบบรุ่นอ้างอิง
4) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดเป็นวัตต์
5) เครื่องซักผ้าที่ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติต้องมีขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด
6) เครื่องซักผ้าที่ไม่มีเจตนาให้ต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อนและไม่มีตัวทำน้ำร้อนต้องระบุข้อความ
ข้อควรระวัง : ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน
7) ข้อแนะนำ ต้องระบุมวลสูงสุดของผ้าแห้งที่สามารถซักได้เป็นกิโลกรัม
8) ข้อควรระวังเกี่ยวกับการต่อแหล่งจ่ายน้ำร้อนต้องอยู่บนเครื่องซักผ้าในจุดที่ต่อกับแหล่งจ่ายน้ำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8450.11.10.000/C62
8450.11.90.000/C62
8450.12.10.000/C62
8450.12.90.000/C62
8450.19.11.000/C62
8450.19.19.000/C62
8450.19.91.000/C62
8450.19.99.000/C62
8450.20.00.000/C62