มอก. 20-2559   เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (วันที่มีผลบังคับใช้ 18 มิ.ย. 60)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดชั้นคุณภาพ ขนาด มวลและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุคุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการ ทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลมซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “เหล็กเส้น กลม”
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเหล็กเส้นที่มีลักษณะหน้าตัดกลมซึ่งมีความยาว ตั้งแต่ 3.40 เมตรขึ้นไป อันอาจนําไปใช้สริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปได้แต่ไม่รวมถึง เหล็กเส้นที่มีลักษณะหน้าตัดกลม ซึ่งได้มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

เหล็กเส้นกลมที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีชั้นคุณภาพเดียวใช้สัญลักษณ SR 24
         พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็กเส้น ความหนา ความกว้างความยาวส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณารายละเอียดตาม มอก.20-2559

ข้อความในฉลาก
1. ที่เหล็กเส้นกลมทุกเส้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับ ดังนี้
   1.1 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับอนุญาต
   1.2 ชื่อขนาด
   1.3 ชั้นคุณภาพ
   1.4 สัญลักษณ์กรรมวิธีทำเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่เป็นวัตถุดิบในการทำเหล็กเส้นกลม ดังนี้ 
- กรรมวิธีแบบโอเพนฮาร์ท ใช้ OH 
- กรรมวิธีแบบเบสิกออกซิเจน ใช้ BO 
- กรรมวิธีแบบอิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ ใช้ EF 
- กรรมวิธีแบบอินดักชั่น ใช้ IF
สำหรับกรรมวิธีอื่นๆ ให้ระบุตามที่ตกลงในเอกสารของผู้ทำโดยมีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเป็นกรณีไป
ทั้งนี้หากชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ เป็นชื่อเดียวกับผู้ได้รับอนุญาต ให้แสดงเพียงชื่อเดียว
1.5 ระยะห่างระหว่างชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตกับชื่อขนาด ชื่อขนาดกับชั้นคุณภาพ และชั้นคุณภาพกับสัญลักษณ์กรรมวิธีการทำ ต้องไม่น้อยกว่า 50 มม. 

2. ที่มัดหรือที่ขดของเหล็กเส้นกลมทุกมัดหรือทุกขดต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดและไม่หลุดง่ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้น
อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
2.1 คำว่า"เหล็กเส้นกลม"
2.2 ชั้นคุณภาพ
2.3 ชื่อขนาด
2.4 ความยาว เป็นเมตร (กรณีเป็นมัด) หรือมวล เป็นกิโลกรัม (กรณีเป็นขด)
2.5 หมายเลขการหลอมแต่ละครั้ง หรือเครื่องหมายอื่นใดที่เทียบเท่า
2.6 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน สัญลักษณ์กรรมวิธีการทำ และชื่อผู้ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ หากชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ เป็นชื่อเดียวกับผู้ได้รับอนุญาต ให้แสดงเพียงชื่อเดียว
2.7 ประเทศที่ทำ

3. ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1160
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7213.10.10.010/KGM
7213.10.10.020/KGM
7213.10.10.030/KGM
7213.10.10.040/KGM
7213.10.10.050/KGM
7213.10.10.060/KGM
7213.10.10.070/KGM
7213.10.10.090/KGM
7213.10.90.010/KGM
7213.10.90.020/KGM
7213.10.90.030/KGM
7213.10.90.040/KGM
7213.10.90.050/KGM
7213.10.90.060/KGM
7213.10.90.070/KGM
7213.10.90.090/KGM
7213.20.00.000/KGM
7213.91.10.000/KGM
7213.91.20.000/KGM
7213.91.30.018/KGM
7213.91.30.019/KGM
7213.91.30.020/KGM
7213.91.30.021/KGM
7213.91.30.022/KGM
7213.91.30.027/KGM
7213.91.30.028/KGM
7213.91.30.029/KGM
7213.91.30.030/KGM
7213.91.30.031/KGM
7213.91.30.090/KGM
7213.91.90.010/KGM
7213.91.90.011/KGM
7213.91.90.012/KGM
7213.91.90.013/KGM
7213.91.90.014/KGM
7213.91.90.015/KGM
7213.91.90.016/KGM
7213.91.90.017/KGM
7213.91.90.018/KGM
7213.91.90.019/KGM
7213.91.90.020/KGM
7213.91.90.021/KGM
7213.91.90.022/KGM
7213.91.90.023/KGM
7213.91.90.024/KGM
7213.91.90.025/KGM
7213.91.90.026/KGM
7213.91.90.027/KGM
7213.91.90.028/KGM
7213.91.90.029/KGM
    7213.91.90.030/KGM
7213.91.90.031/KGM
7213.91.90.032/KGM
7213.91.90.033/KGM
7213.91.90.034/KGM
7213.91.90.035/KGM
7213.91.90.090/KGM
7213.99.10.000/KGM
7213.99.20.000/KGM
7213.99.90.000/KGM
7214.10.11.011/KGM
7214.10.11.012/KGM
7214.10.11.013/KGM
7214.10.11.014/KGM
7214.10.11.015/KGM
7214.10.11.016/KGM
7214.10.11.017/KGM
7214.10.11.018/KGM
7214.10.11.019/KGM
7214.10.11.020/KGM
7214.10.11.021/KGM
7214.10.11.090/KGM
7214.10.21.000/KGM
7214.20.31.000/KGM
7214.20.39.000/KGM
7214.20.41.000/KGM
7214.20.49.000/KGM
7214.20.51.000/KGM
7214.20.59.000/KGM
7214.20.61.000/KGM
7214.20.69.000/KGM
7214.30.10.000/KGM
7214.30.90.000/KGM
7214.99.91.000/KGM
7214.99.92.000/KGM
7214.99.93.000/KGM
7214.99.99.000/KGM
7215.10.10.000/KGM
7215.50.91.000/KGM
7215.50.99.010/KGM
7215.50.99.011/KGM
7215.50.99.012/KGM
7215.50.99.013/KGM
7215.50.99.014/KGM
7215.50.99.015/KGM
7215.50.99.016/KGM
7215.50.99.017/KGM
7215.50.99.018/KGM
7215.50.99.019/KGM
7215.50.99.020/KGM
    7215.50.99.021/KGM
7215.50.99.090/KGM
7215.90.10.000/KGM
7215.90.91.000/KGM
7217.10.10.000/KGM
7217.10.22.011/KGM
7217.10.22.012/KGM
7217.10.22.013/KGM
7217.10.22.014/KGM
7217.10.22.015/KGM
7217.10.22.016/KGM
7217.10.22.090/KGM
7217.10.29.000/KGM
7217.10.32.011/KGM
7217.10.32.012/KGM
7217.10.32.013/KGM
7217.10.32.014/KGM
7217.10.32.015/KGM
7217.10.32.016/KGM
7217.10.32.090/KGM
7217.10.33.000/KGM
7217.10.39.000/KGM
7217.90.10.000/KGM
7217.90.90.000/KGM
7227.10.00.000/KGM
7227.20.00.000/KGM
7227.90.10.011/KGM
7227.90.10.012/KGM
7227.90.10.013/KGM
7227.90.10.032/KGM
7227.90.10.039/KGM
7227.90.10.042/KGM
7227.90.10.049/KGM
7227.90.10.052/KGM
7227.90.10.063/KGM
7227.90.10.090/KGM
7227.90.90.010/KGM
7227.90.90.021/KGM
7227.90.90.022/KGM
7227.90.90.023/KGM
7227.90.90.024/KGM
7227.90.90.030/KGM
7227.90.90.031/KGM
7227.90.90.032/KGM
7227.90.90.033/KGM
7227.90.90.034/KGM
7227.90.90.035/KGM
7227.90.90.039/KGM
7227.90.90.040/KGM
7227.90.90.041/KGM
    7227.90.90.043/KGM
7227.90.90.044/KGM
7227.90.90.045/KGM
7227.90.90.046/KGM
7227.90.90.049/KGM
7227.90.90.050/KGM
7227.90.90.051/KGM
7227.90.90.052/KGM
7227.90.90.053/KGM
7227.90.90.054/KGM
7227.90.90.055/KGM
7227.90.90.056/KGM
7227.90.90.059/KGM
7227.90.90.060/KGM
7227.90.90.061/KGM
7227.90.90.062/KGM
7227.90.90.063/KGM
7227.90.90.064/KGM
7227.90.90.065/KGM
7227.90.90.066/KGM
7227.90.90.067/KGM
7227.90.90.068/KGM
7227.90.90.069/KGM
7227.90.90.070/KGM
7227.90.90.071/KGM
7227.90.90.072/KGM
7227.90.90.073/KGM
7227.90.90.074/KGM
7227.90.90.079/KGM
7227.90.90.090/KGM
7228.10.10.000/KGM
7228.20.11.000/KGM
7228.20.19.000/KGM
7228.30.10.010/KGM
7228.30.10.011/KGM
7228.30.10.012/KGM
7228.30.10.013/KGM
7228.30.10.014/KGM
7228.30.10.015/KGM
7228.30.10.016/KGM
7228.30.10.017/KGM
7228.30.10.018/KGM
7228.30.10.019/KGM
7228.30.10.020/KGM
7228.30.10.021/KGM
7228.30.10.022/KGM
7228.30.10.023/KGM
7228.30.10.024/KGM
7228.30.10.029/KGM
7228.30.10.030/KGM
    7228.30.10.031/KGM
7228.30.10.032/KGM
7228.30.10.033/KGM
7228.30.10.034/KGM
7228.30.10.035/KGM
7228.30.10.036/KGM
7228.30.10.037/KGM
7228.30.10.038/KGM
7228.30.10.039/KGM
7228.30.10.040/KGM
7228.30.10.041/KGM
7228.30.10.042/KGM
7228.30.10.043/KGM
7228.30.10.044/KGM
7228.30.10.049/KGM
7228.30.10.090/KGM
7228.30.90.000/KGM
7228.40.10.010/KGM
7228.40.10.011/KGM
7228.40.10.012/KGM
7228.40.10.013/KGM
7228.40.10.014/KGM
7228.40.10.015/KGM
7228.40.10.016/KGM
7228.40.10.017/KGM
7228.40.10.018/KGM
7228.40.10.019/KGM
7228.40.10.020/KGM
7228.40.10.021/KGM
7228.40.10.090/KGM
7228.40.90.000/KGM
7228.50.10.000/KGM
7228.50.90.000/KGM
7228.60.10.000/KGM
7228.60.90.000/KGM
7229.20.00.000/KGM
7229.90.21.000/KGM
7229.90.29.000/KGM
7229.90.30.000/KGM
7229.90.91.000/KGM
7229.90.99.000/KGM
7312.10.10.000/KGM
7312.10.91.001/KGM
7312.10.91.002/KGM
7312.10.91.003/KGM
7312.10.91.004/KGM
7312.10.91.090/KGM
7312.10.99.000/KGM